Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Rijnmond

Vanwege het uitbreken van het Coronavirus heeft de overheid heeft verstrekkende maatregelen genomen 

om de verspreiding van het virus zo goed als mogelijk te beperken. Voeks handelt in lijn met deze maatregelen.

Dit heeft voor Voeks Regio Rijnmond de volgende consequenties:

 • Onze standplaats, de Polderpoort, is gesloten en dus niet beschikbaar voor Voeks.
 • Alle activiteiten en evenementen worden tot na het zomerreces afgelast of uitgesteld,
  tenzij nieuwe ontwikkelingen reden tot aanpassing geven. 
 • Bestuursvergaderingen van het Regiobestuur in de Polderpoort worden geannuleerd.
  Er wordt naar een alternatief gekeken. 
 • De Algemene Ledenvergadering in Den Haag op 16 april is verplaatst naar het najaar.
 • Welzijnswerk zal ook de gevolgen ondervinden van de Corona crisis. Alle huisbezoeken
  zullen tot nader order worden gestopt om de risico’s voor de oudere en kwetsbare leden
  zo klein mogelijk te houden en de contactpersonen niet bloot te stellen aan eventuele besmetting.
  Uiteraard zijn contacten per telefoon of e-mail aanbevolen.

Het bestuur is zich ervan bewust dat deze maatregelen voor teleurstelling kunnen zorgen, maar de realiteit 

van de situatie vereist bovenstaande acties. We zullen de vinger aan de pols houden en u op de hoogte 

brengen zodra er verdere aanpassingen nodig zijn.

Ik wens u allen, namens het voltallig bestuur, veel sterkte toe in deze tijd van zorgen over onze 

gezondheid en die van de medemens.

Hans Burger

Voorzitter Regio Rijnmond

 

 

Algemeen:

Indien mogelijk worden de wandelingen op de eerste donderdag van de maand georganiseerd in de omgeving van Rotterdam en mogelijk in de toekomst ook elders in Nederland. Bij georganiseerde stadswandelingen kan een beroep worden gedaan op een officiële stadsgids.

Afstanden:

Er worden geen grote afstanden gelopen, zo'n 5 tot 8 km, en het tempo wordt aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers.

Kosten:

Vooralsnog zijn er aan de wandelingen geen kosten verbonden. Persoonlijke kosten zoals bijvoorbeeld tol- en veergelden, lunches en dergelijke, zijn voor eigen rekening. Het eerste kopje koffie is voor rekening van het bestuur.
In de toekomst wordt mogelijk een redelijke bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld wanneer er een beroep op een betaalde gids moet worden gedaan.

Kontakt:

Kees den Heijer.