Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Haarlem / Alkmaar

Op 21 februari is de 67ste RLV gehouden in restaurant Johanna's Hof te Bakkum.

De vergadering wordt geopend door dhr. Wim van Beest, secretaris. Hij heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder de vertegenwoordigers van het DB, de heren P.H.M. Deiters en T.H.M. van Kooten. Door ziekte is de voorzitter, dhr. Karel Zinkhaan, niet op de vergadering aanwezig. Ook de penningmeester ontbreekt, i.v.m. een verblijf in het buitenland.

Voor de aanvang van de vergadering vraagt dhr. van Beest een minuut stilte om de leden en partners van leden die ons in 2017 zijn ontvallen te gedenken.

Er zijn 40 personen bij de vergadering aanwezig waaronder 27 stemgerechtigden. Van 7 leden is, nadat zij zich hadden opgegeven, bericht ontvangen dat zij o.a. door ziekte (griep) moeten afzeggen.

Het financieel verslag over 2017 wordt door de dagvoorzitter toegelicht. De van toepassing zijnde stukken zijn aan de aanwezigen via e-mail en de website beschikbaar gesteld. Geheel in lijn met de rapportages van voorgaande jaren is ook dit verslag weer duidelijk en is het voor dhr. van Beest eenvoudig om de rapportage toe te lichten. Duidelijk is dat het bestuur de uitgaven goed in de gaten moeten houden zodat de penningmeester niet wordt genoodzaakt de ingediende begroting te herzien. De vraag wordt gesteld of het mogelijk is dat de penningmeester zelf een keer op de RLV aanwezig kan zijn om de financiën toe te lichten. Het antwoord is dat bij de planning van de RLV 2019 deze opmerking zal worden meegenomen.

Dhr. J.J. Hartog doet namens de kascommissie verslag. In 2017 is ingeteerd op de reserves maar het reserveniveau is nog ruimschoots voldoende. De commissie roemt de nauwgezetheid waarop de penningmeester, dhr. van Meerbeke, de penningen beheert. 

Na de toelichting op het financieel jaarverslag 2017 en de verklaring van de kascommissie stelt

dhr. van Beest voor de penningmeester decharge te verlenen. Dit voorstel wordt met applaus van de aanwezigen bevestigd en goedgekeurd.

De jaarverslagen van de secretaris, coördinator wzw en commissaris activiteiten worden door hen toegelicht. Het voorstel om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid wordt met applaus bekrachtigd.

Bij de bestuurszaken komt de (her)verkiezing van de penningmeester aan de orde.

De tweede termijn van de penningmeester, dhr. van Meerbeke loopt af maar hij heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een derde en laatste termijn. Deze mededeling wordt met applaus begroet en daarmee is de derde termijn van de penningmeester in gegaan.

Tweede punt en niet het minste is de verkiezing van de nieuwe voorzitter. De voorzitter, dhr. Zinkhaan heeft moeten besluiten om, i.v.m. zijn gezondheid, geen derde termijn in te gaan. Gelukkig heeft dhr. Hougardy aangeboden om de taak van voorzitter op zich te nemen. Toen hij dit besluit nam, had hij al een vakantie afgesproken en terwijl de vergadering nu de vraag wordt voorgelegd hier mee in te stemmen, zit hij in een vliegtuig naar zijn vakantiebestemming. Desondanks stemt de vergadering van harte in met zijn benoeming en ook dit besluit wordt met een applaus bekrachtigd.

Daarna geeft dhr. Van beest het woord aan de vertegenwoordigers van het DB.

Dhr. van Kooten bijt de spits af. Het is evident dat een vereniging gepensioneerde van ruim 12 duizend leden jaarlijks een ‘vast’ aantal overleden leden heeft te betreuren. De aanwas is afhankelijk van een aantal factoren. Een van de factoren die nu een rol spelen is de aanscherping van de privacyregels en de overstap naar Syntax Achmea m.b.t. de pensioenen. Daardoor krijgen gepensioneerden die geen lid zijn van VOEKS het blad niet meer. Dit heeft ook geleid tot een groei van het aantal leden. Tweede reden is dat naast het collectieve Shell/ZKA ziektekostenverzekering er nu ook een Voeks/ZKA verzekering is die niet zo voordelig is als de Shell verzekering maar toch zo aantrekkelijk dat er inmiddels 700 deelnemers zijn. Om deel te kunnen nemen moet, men lid van VOEKS worden.

Jaarlijks worden circa 800 activiteiten georganiseerd voor VOEKS-leden. Deze verschillen per regio, wandelen maar ook lezingen zitten in de lift, de belangstelling voor kaartspellen (bridge, klaverjassen) neemt af. De commissie Vitale Zaken richt zich op de 3B filosofie, brein, benen en buren. Wat betreft het laatste richt men zich op het bijstaan van bijv. een stichting. In Den Haag wordt de stichting Present gesteund. Present is een stichting die naast kluswerk en ziekenbegeleiding ook aan ondersteuning van jongeren doet om hun persoonlijke vaardigheden te vergroten. Een groep leden van Voeks geeft invulling aan dit laatste door met hun kennis uit het verleden aan jongeren begeleiding te geven. Voor dit initiatief heeft Shell Ned. een geldprijs beschikbaar gesteld die aan Present is geschonken.

Dhr. Deiters vertelt dat namens VOEKS sinds 2014 twee leden zitting hebben in het bestuur van de pensioenstichting. De situatie m.b.t. de pensioenen is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. De vergrijzing, het ouder worden, de verandering in mobiliteit, meer zzp-ers, allemaal zaken die invloed hebben op het betaalbaar maken en houden van de pensioenen. Over de dekkingsgraad van het SSPF zegt hij dat deze is gestegen, was deze eind 2015 nog 106%, nu is deze gestegen via 116% eind 2016 naar 129% eind 2017. Hij kan niets toezeggen maar het zal hem niet verbazen als indexering dit jaar mogelijk is en ook een inhaalindexering acht hij niet onmogelijk. Dhr. Deiters geeft een overzicht over de opbouw van het pensioen en wat dan op valt is het kleine eigen percentage (3%) dat men zelf bijdraagt.

Er speelt nog heel veel in pensioenenland maar het meeste heeft geen betrekking op onze situatie maar heeft invloed op de volgende generatie.   

Het is wel van belang dat we (VOEKS) mee blijven praten met de gesprekken over de pensioenen en daarom is een grote VOEKS ook belangrijk. In het verleden was het gros van de leden hun hele werkzame leven bij Shell in dienst, nu krijgt nog maar 40% pensioen uit actieve dienst, 60% krijgt pensioen dat ze krijgen nadat ze niet vanuit Shell met pensioen gaan, dit zijn de zgn. ‘slapers’.

Dhr. Deiters een oproep om wanneer men ‘slapers’ kent deze te bewegen om lid te worden van VOEKS.

Vanwege de tijd moet de voorzitter een eind maken aan de toelichting maar duidelijk is dat het pensioen een onderwerp is dat altijd leeft en ook altijd aanleiden geeft tot het stellen van vragen.

Geen van de aanwezigen maakt gebruik van de mogelijkheid om tijdens de rondvraag nog iets aan de orde te stellen. Dhr. Van Beest sluit de vergadering met allen te danken voor de inbreng en nodigt hen namens het bestuur uit om het glas te heffen op het nieuwe jaar.

Na de lunch was er een lezing over Alaska waarbij aan de hand van foto en film prachtige beelden werden getoond over dit land en vooral over de beren, (grizzly – en ijsberen). Een lezing die gezien de reacties zeer in de smaak is gevallen bij de toehoorders.