Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Arnhem

Voeks Arnhem website

 Regio Arnhem nieuwjaarsbijeenkomst 2015.

Deze vindt plaats op dinsdag 13 maart in Herenboerderij “De Hucht”, Stationsstraat 24 te Elst. (gemakkelijk per trein te bereiken). Aanvang 15.00 uur. De agenda voor deze vergadering is als volgt: opening, notulen ledenvergadering 2017, jaarverslagen 2017, financieel verslag 2017, verslag kascommissie en décharge penningmeester, bestuurszaken, begroting en programma 2018 en sluiting.

De huidige voorzitter, penningmeester en secretaris treden af. Het bestuur stelt voor mevrouw Liesbet Petersen tot voorzitter, de heer Sytze Huizinga tot penningmeester en de heer Ton van Seters tot secretaris te benoemen. Tegenkandidaten kunnen zich tot één week voor de vergadering melden bij het secretariaat.

Na afloop van deze vergadering gaan we samen een aperitief drinken gevolgd door een gezamenlijk 3-gangen diner. Wilt u hieraan deelnemen dan dient u € 28,- p.p. over te maken op de rekening van de penningmeester (zie colofon). Wilt u bij betaling vermelden welke dieetwensen u heeft. De jaarverslagen kunnen van te voren schriftelijk bij de secretaris worden aangevraagd. Deze zullen elektronisch of per post verstuurd worden. Indien u een email adres heeft wilt u deze aanvraag dan doen per email. Anders per telefoon bij het secretariaat 024-3770765.