banner 5 2 1200px rounded v2


De Voeks Algemene Ledenvergadering zal dit jaar worden gehouden op donderdag 16 april 2020 in het  Shell Hoofdkantoor, Carel van Bylandtlaan 16 in Den Haag.  De vergadering begint om 13:30 uur; vanaf 13.00 uur bent u welkom voor een kopje koffie/thee. De vergadering  eindigt omstreeks 16:30 uur met een hapje en drankje.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van 17 april 2019
 3. Jaarverslag 2019
 4. Verslag Kasverificatiecommissie over het boekjaar 2019
 5. Goedkeuring van het Jaarverslag over 2019, inclusief decharge van het bestuur
 6. Benoeming nieuwe Kasverificatiecommissie voor het boekjaar 2020
 7. Begroting 2020
 8. Wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement
 9. Stand van zaken in Welzijnswerk, Activiteiten, Zorg, VPC/VO, KG
 10. Aftreden en (her-)benoeming van bestuursleden
 11. Bijzondere projecten
 12. Rondvraag

De documenten bij de agenda zijn vanaf 16 maart beschikbaar op de website voor Voeksleden.

Indien u de ALV  wilt bijwonen wordt u verzocht zich uiterlijk 11 april 2020 via www.Voeks.nl aan te melden. Verdere informatie vindt u in het eerstvolgende nummer van Voeksnieuws.

U kunt zich nu reeds aanmelden.

aanmelden knop