Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Leiden

voorzitter

Bestuursmededelingen, documenten en nieuwsbrieven

In de rechterkolom ziet u een index naar recente bestuursmededelingen, en documenten
(Oudere mededelingen vindt u het archief)

Als u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief, dan kan dat op deze pagina.

De ledenvergadering werd dit keer bijzonder goed bezocht door ongeveer 50 leden. Mogelijk werd dit veroorzaakt door de interessante, maar complexe presentatie door Cas Groothuis over de Shell Sky milieu scenario's.

De presentatie vindt u hier als PDF en als Keynote via MijnVoeks in een map presentaties binnen de map ALV 2019.

De op de vergadering volgende dinerclub bij restaurant de Jonker was met 20 deelnemers een stuk rustiger, mogelijk veroorzaakt door de Champions League wedstrijd van Ajax. Ten onrechte, zoals later bleek,

Als Voeks lid in de regio Leiden wordt u hierbij uitgenodigd voor de regionale ledenvergadering, die zal plaatsvinden op woensdag 13 februari 2019 in het Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest. Er is een kopje koffie (o.i.d.) vanaf 13.30 u; de vergadering begint om 14.00u.

De agenda luidt als volgt: (documenten vindt u via Mijn Voeks, in de map ALV 2019.

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen RLV Voeks Leiden 20180214 goedgekeurd
 4. Jaarstukken;
  1. Jaarverslag 2018 Voeks regio Leiden goedgekeurd ALV
  2. Financiën
   1. Jaarstukken penningmeester 2018
   2. Kascommissie
   3. Décharge penningmeester/bestuur
  3. Goedkeuring jaarverslag
  4. Herdenking overledenen
 1. Nieuw lid kascommissie
 2. Voor 2019
  1. Plannen 2019
  2. Begroting 2019
 3. Herbenoeming bestuursleden
 4. Mededelingen van het VOEKS Dagelijks Bestuur
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Toelichting bij agendapunten 3 en 4.

De relevante documenten vindt u via de links achter het agendapunt.

Toelichting bij agendapunt 7: Aftredend zijn volgens het rooster: de Coördinator Welzijn, mevrouw L. de Graaf – Wijsman en de Coördinator Activiteiten, de heer R. Le Grand. Beiden zijn herkiesbaar. Conform het VOEKS Huishoudelijk Reglement kunnen eventuele tegenkandidaten tot 31 januari schriftelijk ingediend worden bij de secretaris, vergezeld van tien ondersteunende handtekeningen.

Lezing: Na het formele deel van de vergadering is er een drankje en volgt om 16.00u een presentatie door Cas Groothuis over: Shell’s kijk op de energietransitie. Daarin komen een aantal interessante gezichtspunten aan de orde, waaronder de tot nu toe veelal onderbelichte activiteiten van Shell op het gebied van niet fossiele energie. Cas werkte voor zijn pensionering in Shell’s Future Energie Team (Nu “New Energy” geheten) en is nog steeds nauw betrokken bij dit onderwerp. Deze presentaties vindt u via Mijn Voeks in de map ALV 2019, presentaties.

Expositie: Voor en na vergadering is er gelegenheid om een mini-expositie te bekijken. Deze expositie is nog in voorbereiding.

Dinerclub: Voor de geïnteresseerden wordt het programma vanaf ongeveer 17.30u voortgezet met een diner bij restaurant De Jonker, op loopafstand van het Dorpscentrum. De kosten van het diner zijn € 37,-. Deelname dient van tevoren opgegeven te worden, door betaling aan de regiopenningmeester (NL52ABNA0426300947), onder vermelding van ‘Diner februari’. Wie niet in de gelegenheid is de ledenvergadering bij te wonen is toch welkom bij het diner.