Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


Berichten van het Verantwoordingsorgaan (VO) van de Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF).

Op 4 juli 2019 vond de halfjaarlijkse overlegvergadering met het Bestuur van SSPF plaats.

Alle adviesaanvragen van eind 2018 tot mid 2019 zijn inmiddels afgehandeld. Deze betroffen o.a.:

  • aanpassing van Reglement VI en actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN), voornamelijk van technische aard, zoals bijvoorbeeld een nauwkeuriger omschrijving van de vereiste gemeenschappelijke huishouding bij partnerpensioen en het mogelijk maken van uitstel van ouderdomspensioen voor gewezen deelnemers.
  • update van de klachtenregeling in verband met de overgang van de administratie naar Achmea Pensioenservices (APS).
  • jaarverslag SSPF 2018
  • premie 2019

Veel tijd werd besteed aan het verkennen van de impact die het recente Pensioenakkoord en de voorstellen van de Commissie Parameters (onder voorzitterschap van oud-minister Dijsselbloem) mogelijk kunnen hebben op SSPF.

Het overeenkomen van een pensioenakkoord tussen overheid, werkgeversorganisaties en vakbonden is een belangrijke mijlpaal maar geeft nog weinig duidelijkheid over wat dit betekent voor de verschillende pensioenfondsen. Duidelijkheid is er wel over de AOW leeftijd en de vertraagde stijging daarvan. Andere onderwerpen zoals de toekomstige regels voor financiering, het afschaffen van de doorsneepremie en de nieuwe contractvormen moeten de komende periode allemaal nog verder worden uitgewerkt door een Stuurgroep die zal bestaan uit vertegenwoordigers vanuit de overheid en sociale partners. Het is wel duidelijk dat er belangrijke gevolgen voor SSPF zullen zijn. Het Bestuur van SSPF en de Directie van SPN volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn waar mogelijk actief op dit terrein binnen de Pensioenfederatie en andere relevante gremia.

De Commissie Parameters heeft nieuwe parameters opgesteld voor o.a. het berekenen van de lange termijn rente. De door pensioenfondsen te hanteren maximale rendementscijfers zijn door de Commissie Parameters verlaagd. Deze verlagingen zullen naar verwachting een negatief effect hebben op de dekkingsgraad (wordt lager) en op de premie (wordt hoger). De precieze effecten voor SSPF in de toekomst moeten nog verder doorgerekend worden om een beter inzicht te krijgen.

Door de continue aandacht van SSPF en verdere uitbouw van kennis over de Shell pensioenregelingen is geconstateerd dat de dienstverlening vanuit APS het afgelopen half jaar verder is verbeterd. Het VO zal in september 2019 een werkbezoek brengen aan APS in Tilburg.

Namens het Verantwoordingsorgaan,

Marjan Timmermans, secretaris

 

Dit en voorgaande bulletins zijn ook beschikbaar in het VO archief.