banner 5 2 1200px rounded v2


Berichten van het Verantwoordingsorgaan (VO) van de Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF).

Op 9 oktober vergaderde het VO met de Directie van SSPF.

Voorafgaande aan deze vergadering werd de eigen VO-vergadering gehouden.

In deze vergadering werd aandacht besteed aan de deskundigheid van de VO-leden, de trainingshistorie en de middelen en instrumenten die ter beschikking staan om competenties en kennis van de VO leden te vergroten.

Zo hebben de VO-leden toegang tot het leerportaal van de Stichting Pensioen Opleidingen (SPO), waarmee SSPF een partnership heeft. Hier worden presentaties, video’s, online leermodules en webinars etc. aangeboden, waarbij op individuele basis altijd wel passende en interessante onderwerpen kunnen worden gevolgd. Ook de formele cursussen die opleiden tot het door De Nederlandsche Bank (DNB) vereiste niveau van geschiktheid voor bestuurders worden door SPO aangeboden. Het VO vormt ook een kweekvijver voor toekomstige vacatures in het Bestuur.

Ook tracht het VO de gezamenlijke kennis en kunde op een peil te houden, zodanig dat de verschillende kennisgebieden zoals vermogensbeheer, organisatie en bestuur, communicatie, etc. voldoende vertegenwoordigd zijn. Dit is allemaal nodig om het VO een goede rol te laten spelen. Bij de volgende vergadering zal het VO hier meer aandacht aan besteden, mede in het licht van de komende vacatures.

Per 1 januari zullen Willem van den Boom en Jan van den Berg als afgevaardigden van de gepensioneerden het VO verlaten. Voeks heeft inmiddels twee kandidaten genomineerd om deze vacatures op te vullen, nl. Hans Brand en Gerard Hertogh. Gerard is als actief medewerker een aantal jaren lid geweest van de COR Pensioencommissie en ook van de Deelnemersraad en later het VO van SSPF. Zijn achtergrond is technisch/research. Hans Brand heeft een financiële achtergrond en is al een aantal jaren actief in de pensioenwereld, waaronder enkele jaren in het VO oude stijl van SSPF. Alle gepensioneerden hebben hierover vanuit SSPF uitgebreide informatie ontvangen en bij het verschijnen van dit Voeksnieuws zal de procedure voor hun benoeming bijna zijn afgerond als er intussen geen tegenkandidaten zijn genomineerd.

Daarna zullen per 1 juli 2020 opnieuw drie vacatures voor zetels namens de gepensioneerden in het VO ontstaan. Daarover wordt intensief overleg gepleegd met het Voeks Bestuur om geschikte kandidaten te werven. Hierover zullen de pensioengerechtigden van SSPF in het tweede kwartaal van 2020 door het pensioenfonds geïnformeerd worden.

Verder werd aandacht besteed aan het voorbereiden van de vergadering met de Directie van SSPF. Daar kwamen onder andere de volgende punten aan de orde.

De Directie kijkt kritisch naar de efficiency van de organisatie en de bestuurlijke processen van SSPF. Met de voortschrijdende ontwikkelingen in pensioenland (op handen zijnde herzieningen, nieuwe beleidsterreinen zoals innovatie/IT, duurzaamheid) en de langzame vergrijzing binnen het Shell Pensioenfonds is het van groot belang om steeds te toetsen of de huidige situatie nog steeds passend is. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een nauwere samenwerking/harmonisatie met het andere pensioenfonds van Shell in Nederland (SNPS).

SPN voert voor dat fonds dezelfde taken uit als voor SSPF.

Ondanks de gedaalde rente is de dekkingsgraad van SSPF nog redelijk in vergelijking met vele andere fondsen. De dekkingsgraad per eind oktober was 117,1% en de beleidsdekkingsgraad (voortschrijdend gemiddelde van de laatste 12 maanden) was 119,8%. Naar verwachting zal de beleidsdekkingsgraad de komende maanden iets verder dalen, aangezien de dekkingsgraden van de laatste maanden lager zijn dan de dekkingsgraden van eind 2018. Ondanks de goede rendementen op de beleggingen, blijft de dekkingsgraad van SSPF onder druk staan. De oorzaak hiervan is de aanhoudend lage rente, waardoor de reserveringen voor toekomstige pensioenverplichtingen relatief hoog blijven. Met andere woorden, de goede resultaten op de beleggingen wegen niet op tegen de stijging van de pensioenverplichtingen als gevolg van de lagere rente.

Adviesaanvragen die in het vierde kwartaal zullen worden ingediend betreffen het communicatiebeleid, de voorgenomen premie voor 2020 en de voorgenomen indexatie in 2020.

Op 8 november werd door SPN een themamiddag georganiseerd met als onderwerp ‘Pensioenen, innoveren voor de toekomst’. Het was een zeer inspirerende en interactieve middag waar onder andere aandacht werd besteed aan de lage rente, het pensioenstelsel in Nederland en de grote mogelijkheden van digitalisering, met als voorbeeld hoe dit wordt opgepakt in de bankwereld.

Namens het Verantwoordingsorgaan,

Marjan Timmermans, secretaris