banner 5 2 1200px rounded v2


Berichten van het Verantwoordingsorgaan (VO) van de Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)

Op 10 december vergaderde het VO met het Bestuur van SSPF. Voorafgaande daaraan had het VO zijn eigen vergadering. De voorzitter bedankte de vertrekkende VO-leden Willem van den Boom en Jan van den Berg voor hun bijdragen over een lange reeks van jaren.

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer de vereiste gezamenlijke deskundigheid en de opleiding van de VO leden. Mede in het licht van de benoeming van twee nieuwe leden, Hans Brand en Gerard Hertogh per 1 januari 2020, is ook een herverdeling gemaakt van de aandachtsgebieden per VO-lid.

Over de verkiezingsprocedure werd opgemerkt dat de digitale communicatie kennelijk niet voor iedereen goed heeft gewerkt. Hier zal aandacht voor worden gevraagd om te zorgen dat dit in de toekomst beter gaat verlopen.

Voorts werd tijd besteed aan het voorbereiden van de vergadering met het Bestuur, waarin de onder andere de volgende punten werden besproken.

De planning voor het SSPF-Jaarverslag 2019 kwam aan de orde. Het Jaarverslag zal de komende maanden veel aandacht vragen. Het Bestuur en de Raad van Toezicht leggen in het Jaarverslag o.a. verantwoording af aan het VO. Ter voorbereiding heeft het VO de procedure van oordeelsvorming in detail besproken.

De uitwerking van het Pensioenakkoord vergt veel aandacht; vertegenwoordigers van Shell en SSPF zijn, namens VNO-NCW respectievelijk de Pensioenfederatie, actief in de verschillende werkgroepen die hiermee zijn belast. Op nationaal niveau ligt de bal nu bij werkgevers, werknemers en het kabinet. De problematiek is complex en kent verschillende aandachtsgebieden zoals wijzigingen in de arbeidsmarkt (o.a. toename ZZP’ers en zware beroepen), financiële houdbaarheid (afschaffing doorsneepremie) en de wens voor transparantie en meer keuzevrijheid (zoals opname ineens van 10% pensioen op de pensioendatum).

Hoewel SSPF als fonds al ‘zacht’ gesloten is (er kunnen sinds 2013 geen nieuwe deelnemers toetreden), en hoewel de financiële positie op dit moment goed is, zal het fonds toch door nieuwe wetgeving geraakt kunnen worden omdat de landelijke regels voor alle fondsen zullen gelden. Met name de fiscale regels worden in de toekomst anders en dit kan gevolgen hebben voor SSPF.

Door de huidige lage rente is de beleidsdekkingsgraad de afgelopen maanden gedaald (118,9 eind november). SSPF zal, omdat de beleidsdekkingsgraad lager is dan de vereiste dekkingsgraad (ca. 120%) begin 2020 een herstelplan moeten indienen bij De Nederlandsche Bank.

Adviesaanvragen betreffende de hoogte van de Premie en Indexatie voor 2020 en het Communicatieplan zullen begin 2020 door het VO worden afgehandeld.

Ten aanzien van de premie en met name de kosten-dekkendheid daarvan zijn vragen gesteld door de achterban. In 2019 dekte de feitelijke premie de actuariële kosten van de opbouw van nieuwe pensioenaanspraken niet volledig. Het Bestuur heeft uitgelegd dat in 2019 een korting op de berekende premie kon worden gegeven omdat dit binnen het bestaande financierings- en premiebeleid van SSPF paste en ook voldeed aan de eisen van de De Nederlandsche Bank. Uit de Lange termijn ALM (Asset Liability Management) studie die SSPF eens in de drie jaar doet, blijkt dat als de financiele positie van het fonds voldoende is, de pensioenopbouw niet volledig uit de premie hoeft te worden gefinancierd. Mede door het gesloten karakter van SSPF is het te realiseren rendement op het vermogen een belangrijkere factor dan de premie-inkomsten. De indexatiekwaliteit voor gepensioneerden wordt hiermee niet aangetast.

In 2020 zal een nieuwe ALM studie starten waarbij verschillende lange termijn scenario’s voor SSPF opnieuw worden doorgerekend. Dit kan invloed hebben op het toekomstige financierings- en beleggingsbeleid, dat dan mogelijk moet worden bijgesteld. Deze ALM-studie wordt elke drie jaar gedaan.

Er zijn verdere stappen gemaakt op het gebied van duurzaam beleggen, ook wel ESG genoemd. SSPF heeft in 2019 gekeken naar de gebruikte benchmarks vanuit een ESG- perspectief. Voor 40% van de totale aandelenportefeuille wordt overgegaan naar een zogenoemde custom ESG benchmark. Ten opzichte van eerder gehanteerde benchmarks resulteert deze verandering in een reductie van ongeveer 10% in CO2-emissies in dit deel van de aandelenportefeuille.

In de survey 2019 van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) is SSPF de tweede grootste stijger, van plek 41 naar plek 26 (+15). Dit is een prestatie die recht doet aan de geboekte progressie op ESG-gebied en de extra aandacht die hieraan is besteed. Jaarlijks onderzoekt de VBDO de prestaties van het verantwoord beleggingsbeleid van Nederlandse pensioenfondsen. De benchmark beoordeelt de 50 grootste pensioenfondsen van Nederland, samen goed voor 92% van het beheerd vermogen met een totale waarde van meer dan €1.230 miljard.

Namens het Verantwoordingsorgaan,

Marjan Timmermans, secretaris