Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Rijnmond

Terugblik Regionale Ledenvergadering Voeks Rijnmond 20 februari 2019

De Regionale Ledenvergadering in de Polderpoort te Vlaardingen werd bijgewoond door 43 stemgerechtigde leden, vijf huisgenootleden en twee leden van het Dagelijks Bestuur in Den Haag, Albert Don en Piet Hein Deiters.

Het bestuur constateert helaas een afnemende belangstelling voor deze toch zo belangrijke vergadering. De agenda werd vlot afgewerkt, de notulen van de RLV van 2018 werden goedgekeurd en door middel van presentaties werd de vergadering geïnformeerd over de activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor 2019. Het gevoerde algemeen en financieel beleid werd door de vergadering met applaus goedgekeurd.

Nel van der Laan-Schoen en Hans van Velzen werden door Henny in het zonnetje gezet. Zij hebben beiden vele jaren (resp. 12 en 22 jaar) welzijnswerk gedaan, maar namen nu officieel afscheid.

Op bestuurlijk niveau vonden vier herbenoemingen plaats. Voor de herbenoeming van Hans Burger en Henny Doorneveld-Letterman was goedkeuring nodig van de vergadering. Met applaus werden beide bestuursleden voor een derde (en laatste) termijn herbenoemd. Ook Joost van Kessel en Gerda Burger-Volker aanvaardden een volgende termijn in het bestuur. In een kort betoog bracht Hans de toekomst van het bestuur onder de aandacht met betrekking tot opvolging van bestuursfuncties.

De beide heren van het dagelijks bestuur brachten ons op de hoogte van zaken rondom pensioen en welzijnswerk. Aan het eind van de vergadering bedankte Hans de aanwezigen voor hun komst en zijn medebestuursleden voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar.

Na de lunch gaf ons Voekslid Jaap Schelling een bijzondere presentatie over zijn voettocht naar Rome. Een uitgebreid artikel hierover is in Voeksnieuws 11/12 gepubliceerd. De aanwezigen waren behoorlijk onder de indruk van zijn verhaal en het doorzettingsvermogen om deze tocht van ongeveer 2400 km te volbrengen. Een welverdiend applaus was zijn deel en een donatie voor het KWF na afloop bracht ruim € 210 op. De dag werd afgesloten met een drankje.

fotoknop