Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 14 maart vond de jaarlijkse Regionale Ledenvergadering plaats. De opkomst was met 29 aanwezigen redelijk te noemen. Afgevaardigden namens het dagelijks bestuur van de landelijke Voeks waren Piet Hein Deiters en Gerrit Stegeman.

De vergadering verliep voorspoedig. Het verslag van de vorige RLV werd zonder commentaar vastgesteld. Vervolgens leidden Rem Warris en Peter Meijer de aanwezigen door het jaarverslag 2016. De teruggang van het ledental is tot stilstand gekomen en we mogen ons zelfs verheugen op een flink aantal nieuwe leden, waarvan sommigen ook al de weg naar Champ’Aubert gevonden hebben.

Hierna gaf de penningmeester, Henk Schadenberg, zoals te doen gebruikelijk een gedetailleerde toelichting op de jaarrekening. Albert Postuma bracht verslag uit namens de kascommissie die, na diepgaand onderzoek, geen onregelmatigheden had kunnen vinden. Hij stelde de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, waarop vervolgens ook decharge aan het gehele bestuur volgde. De begroting voor 2017 gaf ook al weinig aanleiding tot vragen.

Voor de kascommissie 2017 kon tijdens de vergadering nog geen 2e lid worden gevonden.

Twee bestuursleden, te weten Jac Eekhof (voorzitter) en Evert Pater (commissaris activiteiten) werden voor een nieuwe termijn van drie jaren herkozen. Penningmeester, Henk Schadenberg , is niet meer herkiesbaar na negen jaar deze functie te hebben vervuld. Henk werd dan ook, als dank voor de contentieuze uitoefening van zijn functie door Jac Eekhof in de bloemetjes gezet .

Als nieuwe penningmeester werd Andre Hartog gekozen. Aangezien Andre nog op wereldreis is, werd zijn acceptatie van het penningmeesterschap door Henk Schadenberg voorgelezen.

Tot slot kregen de DB-afgevaardigden het woord. Gerrit Stegeman gaf een overzicht van een aantal zaken, waar de diverse commissies uit het hoofdbestuur zich mee bezig houden.

Piet Hein Deiters, naast lid van het hoofdbestuur van Voeks ook vertegenwoordiger pensioengerechtigden in het bestuur van het Pensioenfonds gaf een overzicht van de veranderingen in “pensioenland” en een impressie van de stand van zaken bij het SHELL Pensioenfonds.

Vervolgens sloot de voorzitter, onder dank zegging aan Gerrit en Piet Hein de vergadering.

Na de lunch werd de bijeenkomst afgesloten met een presentatie door Jac Eekhof met als onderwerp Het Cordon van Holland. Daarbij werden we meegenomen door een belangrijk stuk geschiedenis van West Nederland en met name de geschiedenis van de “Oude Hollandse Waterlinie”.

 

Het Sticht 14 03 2017 Henk Schadenberg wordt in de bloemetjes gezet 2

 Meer foto's RLV