Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 10 februari vond de jaarlijkse Regionale Ledenvergadering plaats. De opkomst was met 31 aanwezigen redelijk te noemen. Afgevaardigden namens het dagelijks bestuur van de landelijke Voeks waren, even als vorig jaar, Tim van Kooten en Cees Schipper.
De vergadering verliep zeer voorspoedig: Het verslag van de vorige RLV werd zonder commentaar vastgesteld. Aan de hand van het jaarverslag vestigde de voorzitter, Jac Eekhof, nogmaals de aandacht op de voortschrijdende  afname van het ledenaantal en de vergrijzing. Tijdens een groot deel van 2014 waren alle welzijnswerker posities volledig bezet maar er zijn inmiddels weer een aantal hiaten ontstaan. 
Vervolgens gaf de penningmeester, Henk Schadenberg, zoals te doen gebruikelijk een gedetailleerde toelichting op de jaarrekening. Henk Fijn van Draat rapporteerde namens de kascommissie, dat ook na diepgaand onderzoek geen onregelmatigheden konden worden geconstateerd, waarna hij de vergadering voorstelde de penningmeester decharge te verlenen, waarop vervolgens ook decharge voor het gehele bestuur volgde. De begroting voor 2015 gaf ook al weinig aanleiding tot vragen.
  Voor de kascommissie 2015 waren de leden en reserve moeiteloos gevonden en kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Twee leden waren volgens schema aftreden, waarbij Hans van Berkel, coördinator welzijnswerk, zich niet herkiesbaar stelde. In zijn plaats werd P.J. (Peter) Meijer verkozen. George Reman had het statutair vastgestelde aantal jaren als secretaris volgemaakt en moet dus als zodanig aftreden. George was echter bereid  in  zijn hoedanigheid als ledenadministrateur en beheerder van de website bij het bestuur betrokken blijven en was dus als zodanig verkiesbaar. R.P. (Rem) Warris werd als secretaris verkozen, terwijl ook de voordracht van George Reman in de nieuwe hoedanigheid werd bekrachtigd. George zal ook als regio afgevaardigde in het Voeks Hoofdbestuur plaats nemen.
 Voorzitter Jac Eekhof dankte Hans van Berkel voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren en het succes daardoor bereikt. Een fles wijn en een bloemetje stonden symbool voor deze dank. Vervolgens nam Cees Schipper het woord en verraste George Reman met een benoeming tot lid van verdienste. Cees overhandigde de bijbehorende oorkonde en memoreerde, dat George zich niet alleen langjarig voor Voeks had ingezet, maar tijdens zijn laatste Shell jaren ook zeer actief was in de pensioencommissie van de COR en de Deelnemersraad. 
Tot slot kreeg DB-afgevaardigde Tim van Kooten het woord. Hij gaf een overzicht van een aantal zaken, die actueel spelen. Vervolgens sloot de voorzitter, onder dank zegging aan Tim de vergadering.

Na de lunch werd de bijeenkomst afgesloten door een presentatie van George Reman over Genealogie. Hij deed dit aan de hand van elementen uit de stamboom van zijn eigen familie, waarbij het door gebruik van historisch fotomateriaal en relevante oude voorwerpen tot een verrassend verhaal werd.

RLV 01RLV 02