Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 9 februari vond de jaarlijkse Regionale Ledenvergadering plaats. De opkomst was met 32 aanwezigen redelijk te noemen. Afgevaardigden namens het dagelijks bestuur van de landelijke Voeks waren Piet Hein Deiters en Cees Schipper.

De vergadering verliep voorspoedig: Het verslag van de vorige RLV werd zonder commentaar vastgesteld. Aan de hand van een historisch overzicht liet George Reman zien, dat de trend van voortschrijdende afname van het ledenaantal zich doorzet maar dat de verdere vergrijzing, om nog niet begrepen redenen, tot staan lijkt te komen. In 2015 waren niet alle posities van contactpersonen voor het welzijnswerk bezet, maar inmiddels zijn een aantal hiaten weer uitstekend opgevuld.

Vervolgens gaf de penningmeester, Henk Schadenberg, zoals te doen gebruikelijk een gedetailleerde toelichting op de jaarrekening. Cees de Jongh rapporteerde namens de kascommissie dat, na diepgaand onderzoek, geen onregelmatigheden konden worden geconstateerd. Hij stelde de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, waarop vervolgens ook decharge voor het gehele bestuur volgde. De begroting voor 2016 gaf ook al weinig aanleiding tot vragen.

Voor de kascommissie 2016 werden de leden en reserve moeiteloos gevonden. De bestuurssamenstelling blijft in 2016 ongewijzigd, maar tijdens de RLV volgende jaar zal de penningmeester, Henk Schadenberg, aftreden. Hij zal niet herkiesbaar zijn, dus nodigt het bestuur nu reeds leden uit, die deze functie zouden willen overnemen, zich te melden.

Tot slot kregen DB-afgevaardigden het woord. Cees Schipper gaf een overzicht van een aantal zaken, waar de diverse commissies uit het hoofdbestuur zich mee bezig houden.

Piet Hein Deiters, naast lid van het hoofdbestuur van Voeks ook vertegenwoordiger pensioengerechtigden in het bestuur van het Pensioenfonds gaf een overzicht van de veranderingen in “pensioenland” en een impressie van de stand van zaken bij het SHELL Pensioenfonds.

Vervolgens sloot de voorzitter, onder dank zegging aan Cees en Piet Hein de vergadering.

Na de lunch werd de bijeenkomst afgesloten door een presentatie door Evert Pater. Met de naam Champ’Aubert, onze vaste plaats van samenkomst als startpunt in de geschiedenis, leidde hij ons op verrassende wijze, aan de hand van uitgestalde tableaus, lang diverse veldslagen en andere gebeurtenissen uit de Napoleontische tijd.

Het Sticht VN4 Anneke Weitzel 30 jr Welzijnswerk toegesproken door Cees SchipperHet Sticht VN4 Evert Pater vertelt over veldslagen NapoleonHet Sticht VN4 Evert Pater bouwt een tableau op. Periode Napoleon