Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 14 maart vond de jaarlijkse Regionale Ledenvergadering plaats. De opkomst was met 29 aanwezigen redelijk te noemen. Afgevaardigden namens het dagelijks bestuur van de landelijke Voeks waren Piet Hein Deiters en Gerrit Stegeman.

De vergadering verliep voorspoedig. Het verslag van de vorige RLV werd zonder commentaar vastgesteld. Vervolgens leidden Rem Warris en Peter Meijer de aanwezigen door het jaarverslag 2016. De teruggang van het ledental is tot stilstand gekomen en we mogen ons zelfs verheugen op een flink aantal nieuwe leden, waarvan sommigen ook al de weg naar Champ’Aubert gevonden hebben.

Hierna gaf de penningmeester, Henk Schadenberg, zoals te doen gebruikelijk een gedetailleerde toelichting op de jaarrekening. Albert Postuma bracht verslag uit namens de kascommissie die, na diepgaand onderzoek, geen onregelmatigheden had kunnen vinden. Hij stelde de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, waarop vervolgens ook decharge aan het gehele bestuur volgde. De begroting voor 2017 gaf ook al weinig aanleiding tot vragen.

Voor de kascommissie 2017 kon tijdens de vergadering nog geen 2e lid worden gevonden.

Twee bestuursleden, te weten Jac Eekhof (voorzitter) en Evert Pater (commissaris activiteiten) werden voor een nieuwe termijn van drie jaren herkozen. Penningmeester, Henk Schadenberg , is niet meer herkiesbaar na negen jaar deze functie te hebben vervuld. Henk werd dan ook, als dank voor de contentieuze uitoefening van zijn functie door Jac Eekhof in de bloemetjes gezet .

Als nieuwe penningmeester werd Andre Hartog gekozen. Aangezien Andre nog op wereldreis is, werd zijn acceptatie van het penningmeesterschap door Henk Schadenberg voorgelezen.

Tot slot kregen de DB-afgevaardigden het woord. Gerrit Stegeman gaf een overzicht van een aantal zaken, waar de diverse commissies uit het hoofdbestuur zich mee bezig houden.

Piet Hein Deiters, naast lid van het hoofdbestuur van Voeks ook vertegenwoordiger pensioengerechtigden in het bestuur van het Pensioenfonds gaf een overzicht van de veranderingen in “pensioenland” en een impressie van de stand van zaken bij het SHELL Pensioenfonds.

Vervolgens sloot de voorzitter, onder dank zegging aan Gerrit en Piet Hein de vergadering.

Na de lunch werd de bijeenkomst afgesloten met een presentatie door Jac Eekhof met als onderwerp Het Cordon van Holland. Daarbij werden we meegenomen door een belangrijk stuk geschiedenis van West Nederland en met name de geschiedenis van de “Oude Hollandse Waterlinie”.

 

Het Sticht 14 03 2017 Henk Schadenberg wordt in de bloemetjes gezet 2

 Meer foto's RLV

 

Op dinsdag 14 februari mochten wij ons verheugen op een goede opkomst bij de lezing door Tom Reijers onder de titel van wonderolie tot schaliegas, olie/gaswinning in Nederlands-Indië en Nederland. Voor de pauze kwam de vroege geschiedenis, met name in het toenmalige Nederlands-Indië aan de orde. Hoewel veel aanwezigen voor hun gevoel wel wat van de Shell geschiedenis weten kwamen er toch opmerkelijk veel nieuwe wetenswaardigheden aan het licht. Datzelfde gold ook voor de winningsgeschiedenis van Shell / NAM in Nederland.

De 31 belangstellende toehoorders beloonden Tom aan het einde van zijn presentatie met een dankbaar applaus.

Het Sticht 14 02 2017 3

Het Sticht 14 02 2017 Tom Reijers vertelt over de geologie van West Nederland

Meer foto's

Op dinsdag 10 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats. In onze vast locatie Champ’Aubert te Driebergen kwamen 32 regioleden en partners bijeen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Een goede opkomst en gelukkig waren daaronder ook een aantal nieuwe leden. Onder het genot van een drankje en bitterballen werden de laatste ontwikkelingen en wetenswaardigheden uitgewisseld. Na een korte toespraak van onze voorzitter Jac Eekhof, waarbij ook de in 2016 overleden leden werden herdacht,werd op het nieuwe jaar getoast. Een goed begin van het nieuwe verenigingsjaar.

Het Sticht 10 01 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst 1Het Sticht 10 01 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst Voorzitter Jac Eekhof

Het Sticht 10 01 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst geanimeerd gesprek

Meer foto's nieuwjaarbijeenkomst

In het inmiddels voor de meesten van ons bekende restaurant Robert waren dit jaar 35 Voeks leden samen gekomen voor een gezellig kerstdiner. Onder het genot van een welkomstdrankje werden oude contacten aangehaald en nieuwe gemaakt. Peter Meijer trad op als ceremoniemeester. Het menu was uitstekend en passend bij het seizoen. Tussen de gangen door werden gedichten voorgedragen door Ernie van der Kooi en Trudy Fijn van Draat, terwijl tot slot, ook al weer traditiegetrouw, Henk Fijn van Draat de aanwezigen met zijn toespraak nog wat ter overdenking meegaf. Ook werd een speciaal dankwoord uitgesproken richting Evert Pater, die niet aanwezig kon zijn, maar wel het Kerstdiner had georganiseerd. De zeer geslaagde bijeenkomst werd afgesloten met koffie en een “petit grand dessert”.

Het Sticht 19 12 2016 Kerstdiner gedachtenwisselingen tijdens het apperitief

Het Sticht 19 12 2016 Kerstdiner Henk Fijn van Draat tijdens zijn toespraakHet Sticht 19 12 2016 Kerstdiner Ernie vd Kooi draagt een gedicht voormeer foto's

Dertig geïnteresseerde toehoorders kregen van Rob Walrecht een op to date blik op ons zonnestelsel, wat voor velen een openbaring was. De verhouding van de massa’s van de hemellichamen, de dimensies, de enorme leegte, de vormingsgeschiedenis, het passeerde allemaal de revue. De meest recente informatie, met veel fotomateriaal van satelliet missies naar de buitenste gebieden van ons zonnestelsel ( dwergplaneten Pluto en Ceres) werd gepresenteerd. Verrassend was de zich recent ontwikkelende hypothese, dat er nog een negende planeet moet zijn waarnaar nu intensief wordt gezocht. Overladen met informatie bleef voor velen het gevoel, dat veel zaken betreffende het heelal ons begrip en voorstellingsvermogen ver te boven gaan.

Het Sticht 08 11 2016 Lezing Rob Walrecht Het ZonnestelselMeer foto's

Dinsdag 11 oktober werd een bezoek gebracht aan het Utrechtse “DOMunder”. Aangezien de ondergrondse tentoonstellingsruimte beperkt is, was het aantal bezoekers gelimiteerd tot twintig. Hierdoor moesten een aantal belangstellende leden teleur gesteld worden en had evenementen coördinator Evert Pater zelfs zeer genereus zijn plek in de groep opgeofferd.

Na de koffie met gebak bij stadskasteel Oudaen werd eerst het bezoekerscentrum van DOMunder bezocht. Hier nam onze gids, Frank Kaiser, ons aan de hand van een serie plattegronden in sneltreinvaart door de geschiedenis van wat nu het hart van Utrecht is. Ook werd uit de doeken gedaan welke ontwikkelingen de wetenschap der archeologie in de laatste 100 jaar heeft doorgemaakt. Vervolgens werden we door de ondergrondse tentoonstellingsruimte, bestaande uit 2 opgravingssleuven, geleid en konden met eigen ogen 2000 jaar geschiedenis in de vier meter diepe hoge wanden aanschouwen.

De dag werd afgesloten met een lunch bij Oudaen.

Het Sticht 11 10 2016 Gereed om naar DOMunder te gaan

Meer foto's