Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Veertien leden en drie introducees hadden dinsdag 13 juni de weg gevonden naar de Botanische tuinen van de universiteit Utrecht in de Uithof. Na de gebruikelijke koffie met taart werden we in 2 groepen langs de tuinen geleid. Deze zijn aangelegd op en om het fort Hoofddijk, onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Tijdens de rondleiding werden diverse bijzonderheden van de aanwezige planten en bloemen getoond en werd uitleg gegeven  over de plantengroei, afhankelijk van grondsoort en vochtigheidsgraad. In één van de tropische kassen van de Hortus vielen ook nog  een veelheid aan schitterende vlinders uit diverse werelddelen te bewonderen. Na een heerlijke lunch in de buitenlucht keerden allen, weer een ervaring rijker, huiswaarts.

Het Sticht VN9 2017 Botanische tuinen 10Het Sticht VN9 2017 Botanische tuinen 17

meer foto's

Op dindag 9 mei werd een bezoek gebracht aan kasteel De Haar bij Haarzuilens.

Veertien leden hadden de weg naar dit imposante kasteel gevonden. Na de koffie met diverse soorten heerlijk gebak werden we door een zeer kundige en onderhoudende gids rondgeleid. Daarbij kwamen veel wetenswaardigheden betreffende de bouw van het kasteel naar voren, in het bijzonder de grote en langdurige betrokkenheid van architect Cuypers (o.a. ook het Rijksmuseum) bij de bouw en inrichting en de financiering van het project vanuit de middelen van Hélène de Rothschild, echtgenote van baron Étienne van Zuylen van Nyevelt.

De dag werd afgesloten met een heerlijke broodjeslunch in het koetshuis.

Het Sticht VN78 2017 Aan de koffie in het koetshuis van kasteel De HaarHet Sticht VN78 2017 Kasteel De Haar

meer foto's

Op dinsdag 12 april kregen we bezoek van Lika Smirnova, alom bekend om haar kennis van de Russische geschiedenis. Dit keer hield ze voor een 20 toehoorders een voordracht over tsarina Catharina de Grote, een van oorsprong Duitse prinses. Gezien het feit dat recent in de Hermitage in Amsterdam een tentoonstelling over Catharina te zien was zou je denken dat het een beetje mosterd na de maaltijd zou zijn. Maar dat bleek niet het geval te zijn. Lika belichtte ook heel andere aspecten van Catharina en daardoor was deze voordracht een welkome aanvulling op de tentoonstelling. Voor de aanwezigen dus een welbestede middag.

P1000836P1000838

Op dinsdag 14 maart vond de jaarlijkse Regionale Ledenvergadering plaats. De opkomst was met 29 aanwezigen redelijk te noemen. Afgevaardigden namens het dagelijks bestuur van de landelijke Voeks waren Piet Hein Deiters en Gerrit Stegeman.

De vergadering verliep voorspoedig. Het verslag van de vorige RLV werd zonder commentaar vastgesteld. Vervolgens leidden Rem Warris en Peter Meijer de aanwezigen door het jaarverslag 2016. De teruggang van het ledental is tot stilstand gekomen en we mogen ons zelfs verheugen op een flink aantal nieuwe leden, waarvan sommigen ook al de weg naar Champ’Aubert gevonden hebben.

Hierna gaf de penningmeester, Henk Schadenberg, zoals te doen gebruikelijk een gedetailleerde toelichting op de jaarrekening. Albert Postuma bracht verslag uit namens de kascommissie die, na diepgaand onderzoek, geen onregelmatigheden had kunnen vinden. Hij stelde de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, waarop vervolgens ook decharge aan het gehele bestuur volgde. De begroting voor 2017 gaf ook al weinig aanleiding tot vragen.

Voor de kascommissie 2017 kon tijdens de vergadering nog geen 2e lid worden gevonden.

Twee bestuursleden, te weten Jac Eekhof (voorzitter) en Evert Pater (commissaris activiteiten) werden voor een nieuwe termijn van drie jaren herkozen. Penningmeester, Henk Schadenberg , is niet meer herkiesbaar na negen jaar deze functie te hebben vervuld. Henk werd dan ook, als dank voor de contentieuze uitoefening van zijn functie door Jac Eekhof in de bloemetjes gezet .

Als nieuwe penningmeester werd Andre Hartog gekozen. Aangezien Andre nog op wereldreis is, werd zijn acceptatie van het penningmeesterschap door Henk Schadenberg voorgelezen.

Tot slot kregen de DB-afgevaardigden het woord. Gerrit Stegeman gaf een overzicht van een aantal zaken, waar de diverse commissies uit het hoofdbestuur zich mee bezig houden.

Piet Hein Deiters, naast lid van het hoofdbestuur van Voeks ook vertegenwoordiger pensioengerechtigden in het bestuur van het Pensioenfonds gaf een overzicht van de veranderingen in “pensioenland” en een impressie van de stand van zaken bij het SHELL Pensioenfonds.

Vervolgens sloot de voorzitter, onder dank zegging aan Gerrit en Piet Hein de vergadering.

Na de lunch werd de bijeenkomst afgesloten met een presentatie door Jac Eekhof met als onderwerp Het Cordon van Holland. Daarbij werden we meegenomen door een belangrijk stuk geschiedenis van West Nederland en met name de geschiedenis van de “Oude Hollandse Waterlinie”.

 

Het Sticht 14 03 2017 Henk Schadenberg wordt in de bloemetjes gezet 2

 Meer foto's RLV

 

Op dinsdag 14 februari mochten wij ons verheugen op een goede opkomst bij de lezing door Tom Reijers onder de titel van wonderolie tot schaliegas, olie/gaswinning in Nederlands-Indië en Nederland. Voor de pauze kwam de vroege geschiedenis, met name in het toenmalige Nederlands-Indië aan de orde. Hoewel veel aanwezigen voor hun gevoel wel wat van de Shell geschiedenis weten kwamen er toch opmerkelijk veel nieuwe wetenswaardigheden aan het licht. Datzelfde gold ook voor de winningsgeschiedenis van Shell / NAM in Nederland.

De 31 belangstellende toehoorders beloonden Tom aan het einde van zijn presentatie met een dankbaar applaus.

Het Sticht 14 02 2017 3

Het Sticht 14 02 2017 Tom Reijers vertelt over de geologie van West Nederland

Meer foto's

Op dinsdag 10 januari vond de nieuwjaarsbijeenkomst plaats. In onze vast locatie Champ’Aubert te Driebergen kwamen 32 regioleden en partners bijeen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Een goede opkomst en gelukkig waren daaronder ook een aantal nieuwe leden. Onder het genot van een drankje en bitterballen werden de laatste ontwikkelingen en wetenswaardigheden uitgewisseld. Na een korte toespraak van onze voorzitter Jac Eekhof, waarbij ook de in 2016 overleden leden werden herdacht,werd op het nieuwe jaar getoast. Een goed begin van het nieuwe verenigingsjaar.

Het Sticht 10 01 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst 1Het Sticht 10 01 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst Voorzitter Jac Eekhof

Het Sticht 10 01 2017 Nieuwjaarsbijeenkomst geanimeerd gesprek

Meer foto's nieuwjaarbijeenkomst