Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Twintig trouwe leden hadden de tropische hitte getrotseerd en waren naar fort Vechten gekomen. Na eerst uitgebreid van koffie en gebak te hebben genoten werd de rondleiding onder leiding van een kundige gids van Staatsbosbeheer aangevangen. Het omstreeks 1870 gebouwde fort (deel van de nieuwe Hollandse Waterlinie) beslaat een groot oppervlak met diverse, in die tijd bomvrije ruimtes (welke ook nog een heerlijk koel waren). Volgend op een duidelijke uiteenzetting over de gedachtegang achter de waterlinie en de opzet en vormgeving van het fort, werd nog stil gestaan bij de plaats van het fort tijdens de Duitse inval aan het begin van de tweede Wereldoorlog. Na de rondleiding was er nog tijd voor een kort bezoek aan het museum in het fort, waarna bij de Wapen van Bunnik nog een heerlijke broodjesmaaltijd werd genuttigd.

Het Sticht 11 12 2016 Fort Vechten 1

 Meer foto's

Dinsdag 14 juni verzamelden zich 22 mensen voor een excursie met de “Blauwe Bever” op de Neder-Rijn,. Opstapplaats was de Blauwe kamer, een uiterwaardengebied tussen Rhenen en Wageningen. Het uitzicht vanaf de boot op de Grebbeberg was uniek. Na ca. een uur varen werd aangelegd in de Palmerswaard, een natuurgebied dat grenst aan de Utrechtse Heuvelrug.   Onze gids maakte ons wegwijs in de verscheidenheid aan flora die hier groeit en fauna die hier leeft. Na een uur rondwandelen werd de terugvaart ondernomen. De excursie werd de lunch genoten in het koetshuis van huis Amerongen, afsluiting van een leerzame dag!

Excursie Blauwe Bever 1

Op dinsdag 10 mei kwamen 22 liefhebbers naar Den Bosch voor een uitgebreid excursie programma.

Om goed voorbereid aan de stadsrondvaart te kunnen beginnen werd eerst bij restaurant Carras Bites een Bossche Bol genuttigd. De rondvaart door de deels overkluisde rivieren, die door de stad lopen, was voor velen een openbaring. Na een heerlijke en gezellige lunch in het historische restaurant ’t Keershuys kon aan de stadswandeling worden begonnen. Onder aanvoering van onze speciale gids, Gert van Duren, werden we door een deel van de oude stad gevoerd en naar plekjes gebracht, die de argeloze wandelaar links zou laten liggen. Er was uitgebreid gelegenheid om nader toelichting op interessante zaken te krijgen. Na een bezoek aan de St. Jan werd deze zeer geslaagde dag afgesloten.

 

Het Sticht VN78 2016 Aan de Bossche BollenHet Sticht VN78 2016 Explicatie tijdens de stadswandeling

meer foto's

Op dinsdag 12 april kwamen 28 toehoorders af op de lezing van Kees de Groot, getiteld “Klimaatverandering en hoe er mee om te gaan”. Kees de Groot heeft uitgebreid studie gemaakt van de vele rapporten, die samen de onderbouwing vormen van het concept van “Global Warming veroorzaakt door menselijk toedoen”. Aan de hand van een aantal kritische analyses van de door het IPCC gebruikte informatie liet Kees zien, dat naar zijn mening ook geheel andere conclusies kunnen worden getrokken. Daarbij refereerde hij ook diverse keren naar de visie van Salomon Kroonenberg, onder andere vastgelegd in dienst boek “De menselijke maat”.

In zijn dankwoord namens de geboeid toehorende aanwezigen gaf Jac Eekhof aan verrast te zijn door de totaal andere kijk op klimaat verandering en nog te worstelen met hoe dit te plaatsen binnen de huidige benadering van ”Global Warming”.
Het Sticht VN6 2016 Kees de Groot geeft uitlegHet Sticht VN6 2016 Grote interesse voor lezing Kees de Groot

Het Stiicht VN6 2016 Kees de Groot ontvangt teken vann dank van Jac Eekhof

Meer foto's: Foto's lezing Kees de Groot

Dinsdagmiddag 8 maart gaf Rob Louwe (voormalig Shell arts) een lezing over de eerste en tegelijk de laatste reis van het VOC schip "Batavia". Een dertigtal belangstellende leden luisterden geboeid naar dit interessante, maar soms ook schokkende verhaal.

Het eerste deel van de lezing betrof de reis van het nieuw gebouwde VOC-schip "Batavia", dat op weg naar Nederlands Indië in 1629 verging voor de kust van West-Australië. Aan de hand van geschriften is bekend gebleven, hoe de schipbreukelingen hebben moeten en kunnen overleven . Een klein aantal schipbreukelingen zag kans met een sloep Indië te bereiken en hulp te halen. Intussen braken onder de achtergebleven schipbreukelingen muiterij en twisten uit, veelal uitmondend in moordpartijen. Toen de hulp vanuit Batavia arriveerde werd nabij de plaats van de schipbreuk eerst een volledige rechtbank opgezet en werden vonnissen voltrokken.

Het tweede deel van de lezing betrof het vinden van het wrak van de Batavia in 1963 en de gevolgen hiervan in en voor West-Australië. Dit gebied heeft met de vondst van het wrak en alles wat bewaard gebleven is een stuk geschiedenis zichtbaar gekregen.

Na afloop van zijn lezing werd Rob door Jac Eekhof, namens de aanwezige leden, bedankt voor de interessante en uitvoerig gedocumenteerde presentatie.

Het Sticht VN5 2016 Veel belangstellende leden in afwachting van de lezing Rob LouweHet Sticht VN5 2016 Rob Louwe in gesprek met 2 geinteresseerden

Het Sticht VN5 2016 Voorzitter Jac Eekhof dankt Rob Louwe

Op dinsdag 9 februari vond de jaarlijkse Regionale Ledenvergadering plaats. De opkomst was met 32 aanwezigen redelijk te noemen. Afgevaardigden namens het dagelijks bestuur van de landelijke Voeks waren Piet Hein Deiters en Cees Schipper.

De vergadering verliep voorspoedig: Het verslag van de vorige RLV werd zonder commentaar vastgesteld. Aan de hand van een historisch overzicht liet George Reman zien, dat de trend van voortschrijdende afname van het ledenaantal zich doorzet maar dat de verdere vergrijzing, om nog niet begrepen redenen, tot staan lijkt te komen. In 2015 waren niet alle posities van contactpersonen voor het welzijnswerk bezet, maar inmiddels zijn een aantal hiaten weer uitstekend opgevuld.

Vervolgens gaf de penningmeester, Henk Schadenberg, zoals te doen gebruikelijk een gedetailleerde toelichting op de jaarrekening. Cees de Jongh rapporteerde namens de kascommissie dat, na diepgaand onderzoek, geen onregelmatigheden konden worden geconstateerd. Hij stelde de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, waarop vervolgens ook decharge voor het gehele bestuur volgde. De begroting voor 2016 gaf ook al weinig aanleiding tot vragen.

Voor de kascommissie 2016 werden de leden en reserve moeiteloos gevonden. De bestuurssamenstelling blijft in 2016 ongewijzigd, maar tijdens de RLV volgende jaar zal de penningmeester, Henk Schadenberg, aftreden. Hij zal niet herkiesbaar zijn, dus nodigt het bestuur nu reeds leden uit, die deze functie zouden willen overnemen, zich te melden.

Tot slot kregen DB-afgevaardigden het woord. Cees Schipper gaf een overzicht van een aantal zaken, waar de diverse commissies uit het hoofdbestuur zich mee bezig houden.

Piet Hein Deiters, naast lid van het hoofdbestuur van Voeks ook vertegenwoordiger pensioengerechtigden in het bestuur van het Pensioenfonds gaf een overzicht van de veranderingen in “pensioenland” en een impressie van de stand van zaken bij het SHELL Pensioenfonds.

Vervolgens sloot de voorzitter, onder dank zegging aan Cees en Piet Hein de vergadering.

Na de lunch werd de bijeenkomst afgesloten door een presentatie door Evert Pater. Met de naam Champ’Aubert, onze vaste plaats van samenkomst als startpunt in de geschiedenis, leidde hij ons op verrassende wijze, aan de hand van uitgestalde tableaus, lang diverse veldslagen en andere gebeurtenissen uit de Napoleontische tijd.

Het Sticht VN4 Anneke Weitzel 30 jr Welzijnswerk toegesproken door Cees SchipperHet Sticht VN4 Evert Pater vertelt over veldslagen NapoleonHet Sticht VN4 Evert Pater bouwt een tableau op. Periode Napoleon