Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op 12 mei, een prachtige dag om een museum te bezoeken, werd een bezoek gebracht aan slot Loevestein. Na de ontvangst werd de groep, onder leiding van een in oud kostuum gestoken gids, rondgeleid door het slot. De gids vertelde boeiende verhalen over het slot en de mensen die er gewoond, gewerkt en gevangen gezeten hebben. Na de rondleiding was er een lunch, die zeer geanimeerd verliep. Na een geslaagde dag keerde een ieder weer tevreden huiswaarts.

Lees meer...

Op dinsdagmiddag 14 april stond in Champ’Aubert een voordracht over het Mauritshuis en Shell op het programma. Deze presentatie werd verzorgd door Bob van Wingerden, een voormalig Shell collega, die na zijn pensionering zich heeft bezig gehouden met de technische aspecten met betrekking tot restauratie van schilderijen in het Mauritshuis. Zevenentwintig toehoorders luisterden geboeid naar de door Bob met veel enthousiasme gebrachte uiteenzettingen.
Shell is hoofdsponsor en technisch partner van het Mauritshuis. Tijdens de presentatie zette Bob uiteen wat de achtergrond en de inhoud van het technisch partnerschap omvat. Hij vertelde over aanpak en doelstellingen en legde op begrijpelijke wijze uit welke  technieken worden toegepast. Aan de hand van veel beelden werden de uitdagingen bij de restauratie van het Pellegrini ensemble in de Gouden Zaal aanschouwelijk gemaakt. Ook werden de resultaten, die geboekt zijn, samengevat. In aansluiting hierop werden nog een aantal schilderijen van Jan Steen getoond, waarbij onderzoek gedaan wordt om meer te weten te komen over zijn ontwikkeling als schilder, datering van zijn schilderijen en de relatie tot zijn tijdgenoten.

Wingerden

Op 10 maart 2015 werd in Champ’Aubert een voordracht gegeven door Ewald Breunesse met als onderwerp Energie transities. De 28 toehoorders werd, aan de hand van de Shell scenario’s, een toekomst beeld geschetst van de ontwikkeling van energieconsumpties, wereldwijd als ook in Nederland. Duidelijk werd, dat de richting, waarin deze ontwikkelingen gaan nog niet uitgekristalliseerd is en ook per regio sterk kan verschillen. Ook Shell ontwikkelt, aan de hand van zich voltrekkende veranderingen, ideeën, hoe zich verder te positioneren en waar de toekomstige bedrijfskansen zullen liggen. Het was jammer, dat door tijdgebrek de presentatie wat moest worden ingekort. Het onderwerp en de presentator deden ons verlangen naar nog meer interessante informatie.

Ewald

Op dinsdag 10 februari vond de jaarlijkse Regionale Ledenvergadering plaats. De opkomst was met 31 aanwezigen redelijk te noemen. Afgevaardigden namens het dagelijks bestuur van de landelijke Voeks waren, even als vorig jaar, Tim van Kooten en Cees Schipper.
De vergadering verliep zeer voorspoedig: Het verslag van de vorige RLV werd zonder commentaar vastgesteld. Aan de hand van het jaarverslag vestigde de voorzitter, Jac Eekhof, nogmaals de aandacht op de voortschrijdende  afname van het ledenaantal en de vergrijzing. Tijdens een groot deel van 2014 waren alle welzijnswerker posities volledig bezet maar er zijn inmiddels weer een aantal hiaten ontstaan. 
Vervolgens gaf de penningmeester, Henk Schadenberg, zoals te doen gebruikelijk een gedetailleerde toelichting op de jaarrekening. Henk Fijn van Draat rapporteerde namens de kascommissie, dat ook na diepgaand onderzoek geen onregelmatigheden konden worden geconstateerd, waarna hij de vergadering voorstelde de penningmeester decharge te verlenen, waarop vervolgens ook decharge voor het gehele bestuur volgde. De begroting voor 2015 gaf ook al weinig aanleiding tot vragen.
  Voor de kascommissie 2015 waren de leden en reserve moeiteloos gevonden en kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Twee leden waren volgens schema aftreden, waarbij Hans van Berkel, coördinator welzijnswerk, zich niet herkiesbaar stelde. In zijn plaats werd P.J. (Peter) Meijer verkozen. George Reman had het statutair vastgestelde aantal jaren als secretaris volgemaakt en moet dus als zodanig aftreden. George was echter bereid  in  zijn hoedanigheid als ledenadministrateur en beheerder van de website bij het bestuur betrokken blijven en was dus als zodanig verkiesbaar. R.P. (Rem) Warris werd als secretaris verkozen, terwijl ook de voordracht van George Reman in de nieuwe hoedanigheid werd bekrachtigd. George zal ook als regio afgevaardigde in het Voeks Hoofdbestuur plaats nemen.
 Voorzitter Jac Eekhof dankte Hans van Berkel voor zijn inzet gedurende de afgelopen jaren en het succes daardoor bereikt. Een fles wijn en een bloemetje stonden symbool voor deze dank. Vervolgens nam Cees Schipper het woord en verraste George Reman met een benoeming tot lid van verdienste. Cees overhandigde de bijbehorende oorkonde en memoreerde, dat George zich niet alleen langjarig voor Voeks had ingezet, maar tijdens zijn laatste Shell jaren ook zeer actief was in de pensioencommissie van de COR en de Deelnemersraad. 
Tot slot kreeg DB-afgevaardigde Tim van Kooten het woord. Hij gaf een overzicht van een aantal zaken, die actueel spelen. Vervolgens sloot de voorzitter, onder dank zegging aan Tim de vergadering.

Na de lunch werd de bijeenkomst afgesloten door een presentatie van George Reman over Genealogie. Hij deed dit aan de hand van elementen uit de stamboom van zijn eigen familie, waarbij het door gebruik van historisch fotomateriaal en relevante oude voorwerpen tot een verrassend verhaal werd.

RLV 01RLV 02

Op dinsdag 13 januari vond onze eerste activiteit van 2015 plaats, de nieuwjaarsbijeenkomst.  In onze stamlocatie Champ’Aubert te Driebergen kwam een 30-tal regioleden en partners bijeen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Een wat tegenvallende opkomst, maar evenals vorig jaar waren er gelukkig weer de nodige nieuwe gezichten waar te nemen. Onder het genot van een drankje en een hapje werden weer de laatste ontwikkelingen en wetenswaardigheden met elkaar gedeeld. Na een korte toespraak van onze voorzitter Jac Eekhof werd op het nieuwe jaar getoast. Al met al toch weer een goed begin van het nieuwe verenigingsjaar.

Sticht nj 01Sticht nj 02

Op maandag 15 december vond weer het jaarlijkse kerstdiner plaats. Evenals vorig jaar in restaurant Robert in het Spandersbos te Hilversum. Evenals vorig jaar was de opkomst, met 45 aanwezigen, goed te noemen. Bij binnenkomst werden onder het genot van een Prosecco en een intrigerende en smaakvolle amuse, vrolijk handen geschud en wangen gekust. Toen alle gasten gearriveerd waren en elkaar uitgebreid begroet hadden, heette de voorzitter Jac Eekhof het gezelschap welkom en nodigde een ieder uit aan tafel te gaan. Het keuzemenu was weer  aantrekkelijk en de gerechten waren uitstekend van smaak en mooi geserveerd. Tussen de gangen door gepaste toespraken door Henk en Trudy Fijn van Draat. Henk liet in alfabetische volgorde weten welke wetenswaardige zaken er gedurende het 60-jarig bestaan van onze regio in de wereld het licht hebben/hadden gezien. Trudy droeg een verhaal voor over de belevenissen van een sneeuwman. Een en ander resulteerde dan ook dit jaar weer in de nodige positieve reacties van de deelnemers. Kortom, weer een zeer geslaagd kerstdiner.

2014 kd012014 kd04