Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 8 april was DB-lid Willem van den Boom bij ons te gast. Willem is naast DB-lid ook lid van de VPC (pensioencommissie) en de deelnemersraad van het pensioenfonds. Ook onderhoudt hij contacten met de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden).

Lees meer...

Op 26 maart was het dan zo ver. De eerste aanzet tot vormen van een wandelclub. Geen idee hoeveel mensen er op af zouden komen. Dat viel uiteindelijk niet tegen voor een eerste begin. 8 regiogenoten verzamelden zich op het afgesproken tijdstip bij restaurant De Stapelbakker van Mariënwaerdt. Na de koffie leidde Ewout van der Kuip ons rond over het uitgestrekte en weidse gebied. Daarbij waren de weergoden ons ook goed gezind, zodat we na twee uur wandelen konden terugkijken op een geslaagde start. De volgende wandeling werd daarop ter plekke al gepland.
Die volgende wandeling is op donderdag 22 mei 2014, Waardenburgse en Neerijnense uiterwaarden en kasteel park. Voor details zie de homepage.

Het Sticht Wandelen

Op 11 maart werd in Champ'Aubert een voordracht verzorgd door Liesbeth Hörmann (Cretio) en Nienke van Doorn (Adviespraktijk Familierecht). Onderwerp: “Leven & Nalaten”. Onderwerpen waarvan je denkt dat het eenieder aangaat en verwacht je een grote opkomst. Dat bleek echter tegen te vallen. Voor de aanwezigen werd wel duidelijk dat er heel wat komt kijken en veel meer dan menigeen dacht te weten. Al met al zeer nuttig. De presentatie, alsook enige brochures zijn op de regiowebsite te raadplegen (Archief 2014). Daarbij mist natuurlijk de interactie tussen gehoor en presentatoren en die was er zeer nadrukkelijk.

Op dinsdag 11 februari vond de jaarlijkse Regionale Ledenvergadering plaats. Ook dit jaar weer een tegenvallende opkomst, slechts 26 aanwezigen. Afgevaardigden namens het dagelijkse bestuur van de landelijke Voeks waren dit keer Tim van Kooten en Cees Schipper.
De vergadering zelf verliep zoals altijd weer voorspoedig: het verslag van de vorige RLV werd zonder commentaar vastgesteld. T.a.v. het jaarverslag werd stilgestaan bij het al jaren afnemende ledental en de vergrijzing van het ledenbestand. Positief was de toename van het aantal welzijnswerkers.
Daarna een uitgebreide toelichting op de jaarrekening door de penningmeester Henk Schadenberg, waarna kascommissielid Paul Ankerman de bevindingen van de controle van de boeken ten gehore bracht. Ook dit keer werden er geen onregelmatigheden geconstateerd en hij stelde de vergadering dan ook voor de penningmeester decharge te verlenen, waarna decharge voor het hele bestuur volgde. De begroting voor 2014 gaf ook geen aanleiding tot uitgebreid commentaar.
Na benoeming van de kascommissie voor 2014 kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Drie leden waren volgens rooster aftredend, waarvan Hans Holsboer zich niet herkiesbaar stelde. In zijn plaats als coördinator activiteiten werd E.J. (Evert) Pater verkozen. Voorzitter Jac Eekhof  bedankte Hans voor zijn inzet over de afgelopen periode, waarbij ook zijn echtgenote Nanette werd betrokken. Een fles met inhoud en een boeket werd daarbij aangeboden.

P1010086P1010090

Klik HIER voor meer foto's

Hans van Berkel zette vervolgens Johan Noordanus in het zonnetje vanwege zijn 10-jarig jubileum als welzijnwerker en overhandigde hem de daarbij behorende pen.
Jac Eekhof vervolgde met een uiteenzetting van de plannen voor de viering van het 60-jarig jubileum op 10 juni. Daarbij zal een bezoek worden gebracht aan het Nationaal Park De Veluwezoom te Rheden en museumcomplex Bronbeek in Arnhem.
Alvorens de vergadering door de voorzitter werd gesloten kreeg DB-afgevaardigde Tim van Kooten het woord. Hij bracht de aanwezigen op de hoogte van de ontwikkelingen bij het pensioenfonds, met name dekkingsgraad en de komende verandering op organisatorisch gebied. Daarnaast lopen er activiteiten die verband houden met de toekomst van Voeks; dit naar aanleiding van een door een werkgroep verrichte studie.
De bijeenkomst werd na de lunch afgesloten door een presentatie van ons regiolid Fred Nijkerk die ons zijn kennis overbracht over ‘3000 jaar tennis’. Daar kwamen voor velen zeer onverwachte aspecten en feiten aan het licht. Een resumé van de voordracht vindt u hier.

Op dinsdag 14 januari vond onze eerste activiteit van 2014 plaats, de nieuwjaarsbijeenkomst.  In onze stamlocatie Champ’Aubert te Driebergen kwamen 34 regioleden en partners bijeen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Evenals vorig jaar waren er gelukkig weer de nodige nieuwe gezichten waar te nemen. Onder het genot van een drankje en een hapje werden weer de laatste ontwikkelingen en wetenswaardigheden met elkaar gedeeld. Na een korte toespraak van onze voorzitter Jac Eekhof werd op het nieuwe getoast. Voorwaar weer een goed beginvan het nieuwe verenigingsjaar.

Lees meer...

Op maandag 16 december vond weer het jaarlijkse kerstdiner plaats. Evenals vorig jaar in restaurant Robert in het Spandersbos te Hilversum. Evenals vorig jaar was de opkomst met 41 aanwezigen goed te noemen. Bij binnenkomst werden onder het genot van een Prosecco en een intrigerende en smaakvolle amuse, vrolijk handen geschud en wangen gekust. Toen alle gasten gearriveerd waren en elkaar uitgebreid begroet hadden, heette de voorzitter Jac Eekhof het gezelschap welkom en nodigde een ieder uit aan tafel te gaan. Het keuzemenu was evenals vorig jaar aantrekkelijk en de gerechten waren uitstekend van smaak en mooi geserveerd. Tussen de gangen door weer gepaste toespraken door Henk en Trudy Fijn van Draat, Hans van Berkel en uiteraard onze voorzitter Jac Eekhof. Een en ander resulteerde dan ook dit jaar weer in de nodige positieve reacties van de deelnemers. Kortom, weer een zeer geslaagd kerstdiner.

kd02 2013kd04 2013kd18 2013

Klik op een afbeelding voor meer foto's