Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 11 februari vond de jaarlijkse Regionale Ledenvergadering plaats. Ook dit jaar weer een tegenvallende opkomst, slechts 26 aanwezigen. Afgevaardigden namens het dagelijkse bestuur van de landelijke Voeks waren dit keer Tim van Kooten en Cees Schipper.
De vergadering zelf verliep zoals altijd weer voorspoedig: het verslag van de vorige RLV werd zonder commentaar vastgesteld. T.a.v. het jaarverslag werd stilgestaan bij het al jaren afnemende ledental en de vergrijzing van het ledenbestand. Positief was de toename van het aantal welzijnswerkers.
Daarna een uitgebreide toelichting op de jaarrekening door de penningmeester Henk Schadenberg, waarna kascommissielid Paul Ankerman de bevindingen van de controle van de boeken ten gehore bracht. Ook dit keer werden er geen onregelmatigheden geconstateerd en hij stelde de vergadering dan ook voor de penningmeester decharge te verlenen, waarna decharge voor het hele bestuur volgde. De begroting voor 2014 gaf ook geen aanleiding tot uitgebreid commentaar.
Na benoeming van de kascommissie voor 2014 kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Drie leden waren volgens rooster aftredend, waarvan Hans Holsboer zich niet herkiesbaar stelde. In zijn plaats als coördinator activiteiten werd E.J. (Evert) Pater verkozen. Voorzitter Jac Eekhof  bedankte Hans voor zijn inzet over de afgelopen periode, waarbij ook zijn echtgenote Nanette werd betrokken. Een fles met inhoud en een boeket werd daarbij aangeboden.

P1010086P1010090

Klik HIER voor meer foto's

Hans van Berkel zette vervolgens Johan Noordanus in het zonnetje vanwege zijn 10-jarig jubileum als welzijnwerker en overhandigde hem de daarbij behorende pen.
Jac Eekhof vervolgde met een uiteenzetting van de plannen voor de viering van het 60-jarig jubileum op 10 juni. Daarbij zal een bezoek worden gebracht aan het Nationaal Park De Veluwezoom te Rheden en museumcomplex Bronbeek in Arnhem.
Alvorens de vergadering door de voorzitter werd gesloten kreeg DB-afgevaardigde Tim van Kooten het woord. Hij bracht de aanwezigen op de hoogte van de ontwikkelingen bij het pensioenfonds, met name dekkingsgraad en de komende verandering op organisatorisch gebied. Daarnaast lopen er activiteiten die verband houden met de toekomst van Voeks; dit naar aanleiding van een door een werkgroep verrichte studie.
De bijeenkomst werd na de lunch afgesloten door een presentatie van ons regiolid Fred Nijkerk die ons zijn kennis overbracht over ‘3000 jaar tennis’. Daar kwamen voor velen zeer onverwachte aspecten en feiten aan het licht. Een resumé van de voordracht vindt u hier.

Op dinsdag 14 januari vond onze eerste activiteit van 2014 plaats, de nieuwjaarsbijeenkomst.  In onze stamlocatie Champ’Aubert te Driebergen kwamen 34 regioleden en partners bijeen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Evenals vorig jaar waren er gelukkig weer de nodige nieuwe gezichten waar te nemen. Onder het genot van een drankje en een hapje werden weer de laatste ontwikkelingen en wetenswaardigheden met elkaar gedeeld. Na een korte toespraak van onze voorzitter Jac Eekhof werd op het nieuwe getoast. Voorwaar weer een goed beginvan het nieuwe verenigingsjaar.

Lees meer...

Op maandag 16 december vond weer het jaarlijkse kerstdiner plaats. Evenals vorig jaar in restaurant Robert in het Spandersbos te Hilversum. Evenals vorig jaar was de opkomst met 41 aanwezigen goed te noemen. Bij binnenkomst werden onder het genot van een Prosecco en een intrigerende en smaakvolle amuse, vrolijk handen geschud en wangen gekust. Toen alle gasten gearriveerd waren en elkaar uitgebreid begroet hadden, heette de voorzitter Jac Eekhof het gezelschap welkom en nodigde een ieder uit aan tafel te gaan. Het keuzemenu was evenals vorig jaar aantrekkelijk en de gerechten waren uitstekend van smaak en mooi geserveerd. Tussen de gangen door weer gepaste toespraken door Henk en Trudy Fijn van Draat, Hans van Berkel en uiteraard onze voorzitter Jac Eekhof. Een en ander resulteerde dan ook dit jaar weer in de nodige positieve reacties van de deelnemers. Kortom, weer een zeer geslaagd kerstdiner.

kd02 2013kd04 2013kd18 2013

Klik op een afbeelding voor meer foto's

Op dinsdag 12 november waren we weer bijeen in onze stamlocatie Champ’Aubert te Driebergen. Dit keer voor een presentatie van Henny van der Wilt over “De Flora en de Fauna van het Vechtplassengebied”. Henny, geboren en getogen in dit gebied, sprak met veel passie over deze regio aan de hand van prachtige foto’s. De toehoorders kregen daardoor een goede indruk van dit prachtige gebied in onze regio. Bijgaand een foto van de webbeheerder gemaakt in deze streek.

Tienhoven

Op dinsdag 8 oktober werd een bezoek gebracht aan het vernieuwde Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Na ontvangst met koffie/thee werden we in twee groepen rondgeleid langs de topstukken van het museum, waarbij ook werd ingegaan op de historie van het gebouw dat stamt uit de VOC-tijd. Na de lunch kon ieder nog op eigen gelegenheid ronddolen in het museum. Dat is niet zo moeilijk, want de collectie is zo groot dat je er dagen in kan rond brengen.

Scheepvaartmuseum

Onze eerste activiteit na de zomerstop betrof een bezoek aan het, na langdurige restauratie, vorig jaar heropende Kasteel Amerongen. Na de gebruikelijke ontvangst met koffie/thee kregen we een introductie over de lange geschiedenis van het kasteel, waarna een uitgebreide rondleiding volgde onder begeleiding van een zeer enthousiaste gids. Daardoor nam deze trip meer tijd in beslag dan normaal, maar dat vonden de deelnemers niet erg. Na de lunch kon men nog ronddolen in het prachtige park dat het kasteel omringt. Een geslaagd bezoek aan een prachtig erfstuk.

Amerongen