Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


Voeks Agenda

Download als een iCal bestand
Algemene Ledenvergadering regio Leiden
Woensdag, 13. Februari 2019, 14:00 - 17:00

Als Voeks lid in de regio Leiden wordt u hierbij uitgenodigd voor de regionale ledenvergadering, die zal plaatsvinden op woensdag 13 februari 2019 in het Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest. Er is een kopje koffie (o.i.d.) vanaf 13.30 u; de vergadering begint om 14.00u.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige ledenvergadering (bijlage, via MijnVoeks)
 4. Jaarstukken;
  1. Algemeen jaarverslag (bijlage, via Mijn Voeks)
  2. Financiën
   1. Jaarstukken penningmeester 2018
   2. Kascommissie
   3. Décharge penningmeester/bestuur
  3. Goedkeuring jaarverslag
  4. Herdenking overledenen
 1. Nieuw lid kascommissie
 2. Voor 2019
  1. Plannen 2019
  2. Begroting 2019
 3. Herbenoeming bestuursleden
 4. Mededelingen van het VOEKS Dagelijks Bestuur
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Toelichting bij agendapunten 3 en 4.

De relevante documenten vindt u via deze link.

Toelichting bij agendapunt 7: Aftredend zijn volgens het rooster: de Coördinator Welzijn, mevrouw L. de Graaf – Wijsman en de Coördinator Activiteiten, de heer R. Le Grand. Beiden zijn herkiesbaar. Conform het VOEKS Huishoudelijk Reglement kunnen eventuele tegenkandidaten tot 31 januari schriftelijk ingediend worden bij de secretaris, vergezeld van tien ondersteunende handtekeningen.

Lezing: Na het formele deel van de vergadering is er een drankje en volgt om 16.00u een presentatie door Cas Groothuis over: Shell’s kijk op de energietransitie. Daarin komen een aantal interessante gezichtspunten aan de orde, waaronder de tot nu toe veelal onderbelichte activiteiten van Shell op het gebied van niet fossiele energie. Cas werkte voor zijn pensionering in Shell’s Future Energie Team (Nu “New Energy” geheten) en is nog steeds nauw betrokken bij dit onderwerp.

Expositie: Voor en na vergadering is er gelegenheid om een mini-expositie te bekijken. Deze expositie is nog in voorbereiding.

Dinerclub: Voor de geïnteresseerden wordt het programma vanaf ongeveer 17.30u voortgezet met een diner bij restaurant De Jonker, op loopafstand van het Dorpscentrum. De kosten van het diner zijn € 37,-. Deelname dient van tevoren opgegeven te worden, door betaling aan de regiopenningmeester (NL52ABNA0426300947), onder vermelding van ‘Diner februari’. Wie niet in de gelegenheid is de ledenvergadering bij te wonen is toch welkom bij het diner.