banner 5 2 1200px rounded v2


Direct naar het aanmeldingsformulieraanmelden    brochureVoeks leden brochure

De Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell" (Voeks) behartigt al jaren de belangen van (toekomstig) gepensioneerden. Het Verantwoordingsorgaan van het Shell Pensioenfonds is een belangrijke speler op het gebied van belangenbehartiging van Shell pensioenen. Het Verantwoordingsorgaan adviseert het Shell Pensioenfonds, gevraagd en ongevraagd. Het Verantwoordngsorgaan bestaat uit twaalf vertegenwoordigers (vier werknemers en acht gepensioneerden) en Voeks nomineert de vertegenwoordigers van de gepensioneerden en ex-werknemers. Daarnaast zijn er twee leden namens de gepensioneerden in het bestuur van het Shell Pensioenfonds opgenomen.

Verder maakt Voeks zich sterk voor het welzijn van gepensioneerden. Landelijk zetten zich voor dit werk meer dan 200 vrijwilligers in. Leden of hun partners die steun nodig hebben, worden door de contactpersonen bezocht.

Voeks beoogt de band tussen oud-employés van Shell te onderhouden en te versterken door diverse activiteiten te organiseren.

Het is van groot belang, met name voor een effectieve belangenbehartiging, dat Voeks een zo groot mogelijk deel van de (toekomstig) gepensioneerden vertegenwoordigt.

Voeks kent verschillende ledencategorieën:

Gewone leden:
Degenen die gerechtigd zijn tot een ingegaan pensioen van het Pensioenfonds en degenen die volgens het huishoudelijk reglement gelijk zijn te stellen met pensioengerechtigden van het Pensioenfonds.

Aspirant leden:
een ieder die Shell verlaten heeft en die (in de toekomst) vanaf het moment van pensionering recht heeft op een Shell pensioen.

Een ieder die niet tot één van de bovenstaande categorieën behoort, maar de Vereniging wil steunen of wil deelnemen aan Voeksactiviteiten in een regio kan Donateur worden. Voor donateurs is er een apart aanmeldformulier.

Partners van overledenen zijn niet automatisch Voekslid
Over het Voeks lidmaatschap van achterblijvende partners van gepensioneerden bestaat wel misverstand. Het lidmaatschap dat  voorheen op naam van de partner stond  moet op naam van de echtgeno(o)t(e) worden overgezet. Dat kan door gebruik te maken van  het formulier "Achtergebleven partner" elders op deze website.

Privacy aspecten

De wijze waarop Voeks de privacy van de persoonsgegevens waarborgt staat beschreven in het Voeks Privacy Reglement. Tevens is daar omschreven welke gegevens door het Pensioenfonds aan Voeks worden verstrekt, opdat de adresgegevens in de Voeks ledenadministratie correct blijven. 

Opzegging

Bij opzegging wordt een opzegtermijn gehanteerd van 2 maanden. Zie de statuten.

Tot slot
Graag vertrouwen wij erop dat bovenstaande uiteenzetting u zal overtuigen lid van Voeks te worden. Nog even voor uw informatie: de jaarcontributie bedraagt € 20,-. Dit bedrag wordt jaarlijks in januari of december voorafgaand met uw pensioen verrekend. Donateurs betalen minimaal € 35,- per jaar. Anders dan bij gewone leden voldoen aspirant leden en donateurs de contributie door middel van een betalingsverzoek dat men jaarlijks van de penningmeester/Bureau Voeks ontvangt.
In het jaar dat men het Voeks lidmaatschap aangaat, wordt geen contributie geheven. 

Als u twijfelt of u zich in het verleden als lid hebt aangemeld, kijkt u dan op de pensioenspecificatie van december 2018. Staat daarop een inhouding voor 'contributie Voeks' dan bent u lid. Zo niet, dan hopen wij u binnenkort als Voekslid te mogen verwelkomen.

Naar het aanmeldingsformulieraanmelden