Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

banner 5 2 1200px rounded v2


In verband met de coronapandemie zal de Algemene Ledenvergadering 2021 wederom digitaal en per Zoom worden gehouden op donderdag 15 april om 10.30 u.

U bent van harte uitgenodigd om aan deze vergadering deel te nemen. Hiervoor dient u te beschikken over een PC, laptop of tablet met een webcam. U kunt zich uiterlijk 31 maart 2021 aanmelden.

Op woensdagochtend 7 april houden we een proefsessie met Zoom. Instructies daarvoor zullen in de bevestigings-e-mail staan.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening en mededelingen.
 2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van 25 november 2020.
 3. Jaarverslag 2020, Algemeen en Financieel deel.
 4. Verslag Kas- en Verificatiecommissie over het boekjaar 2020.
 5. Goedkeuring van het Jaarverslag over 2020, inclusief decharge van het bestuur.
 6. Benoeming nieuwe Kas- en Verificatiecommissie voor het boekjaar 2021.
 7. Begroting 2021.
 8. Wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 9. Stand van zaken in Welzijnswerk, Activiteiten, Zorg,VPC/VO, KG.
 10. Aftreden en (her-)benoeming van bestuursleden.
 11. Bijzondere projecten.
 12. Rondvraag.

Klik op de knop voor het aanmeldformulier.

aanmelden