banner 5 2 1200px rounded v2


Geachte Voeksleden,

De Voeks Algemene Ledenvergadering zal dit jaar virtueel gehouden worden op woensdag 25 november van 10:30 uur tot ongeveer 12:00 uur via Zoom, een bekende IT-faciliteit voor tele-vergaderingen.

U wordt van harte uitgenodigd deze tele-vergadering bij te wonen. Om deel te nemen dient u te beschikken over een PC (of Mac) met een webcam en (eventueel externe) luidsprekers, of voor gevorderden een tablet (iPad).

U wordt verzocht zich uiterlijk 11 november via voeks.nl aan te melden.

button 425x40 aanmelden voor de alv

Via het aanmeldingsformulier kunt u er ook voor kiezen dat u alleen de stukken van de vergadering toegestuurd worden.

Als u zich voor de ALV aangemeld hebt ontvangt u uiterlijk 16 november een e-mail met instructies hoe u met Zoom kunt deelnemen aan de tele-ALV. In deze e-mail wordt ook uitgelegd hoe u vragen kunt stellen of kunt stemmen op de voorstellen van het bestuur.

Op woensdagochtend 18 november kunt u ook deelnemen aan een proefsessie met Zoom. Instructies staan in de bevestigings-e-mail.

De verkorte agenda luidt als volgt: 

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering van 15 april 2019
 3. Goedkeuring van de uitgestelde en elektronische ALV
 4. Jaarverslag 2019
 5. Verslag Kasverificatiecommissie over het boekjaar 2019
 6. Goedkeuring van het Jaarverslag over 2019, inclusief decharge van het bestuur
 7. Benoeming nieuwe Kasverificatiecommissie voor het boekjaar 2020
 8. Begroting 2020
 9. Stand van zaken in Welzijnswerk, Activiteiten, Zorg, VPC/VO, KNVG (KG)
 10. Aftreden en benoeming van leden van het Dagelijks Bestuur
 11. Bijzondere Projecten
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 button 425x40 volledige agenda

Na afloop van de vergadering zal Kenan Yildirim, Algemeen Directeur Shell Pensioenbureau Nederland, een presentatie geven over pensioenzaken en zal Bert van den Berg van Shell Asset Management Company u informeren over de recente beleggingsresultaten.

Na verwerking van de gegevens van uw aanmelding worden u de volgende stukken toegestuurd:

 1. De volledige agenda met notities en toelichting
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 15 april 2019
 3. Het Jaarverslag over 2019
 4. Begroting voor 2020

Het Voeks Hoofdbestuur hoopt u op 25 november om 10:30 uur in de eerste virtuele Voeks Algemene Ledenvergadering te ontmoeten!

Namens het Hoofdbestuur van Voeks,
Reinier Nijmeier, secretaris