Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

REGIO HET NOORDEN

header home page


 

De jaarlijkse ledenvergadering zal worden gehouden op woensdag 31 maart om 14.00 uur. Dit zal een virtuele vergadering (dwz op pc, laptop of tablet) zijn. We gebruiken hiervoor het programma Zoom, waarvoor Voeks voldoende licenties heeft om alle geïnteresseerde leden aan de vergadering te laten deelnemen.

Op de agenda staan de vaste punten van elke jaarvergadering:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Bestuursmededelingen en ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen ledenvergadering 12 februari 2020
 5. Jaarverslagen van Coördinator Welzijnswerk, Coördinator Activiteiten, Ledenadministrateur, Secretaris en Penningmeester
 6. Verslag kascommissie en decharge bestuur
 7. Benoeming nieuw lid kascommissie
 8. Verkiezing bestuursleden
 9. Activiteitenprogramma 2021
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Penningmeester Erik Belder, activiteitencommissaris Lia Reneman en secretaris Bob van Luijk zijn aftredend. Alle drie zijn herkiesbaar voor de genoemde functies. Tegenkandidaten kunnen zich tot uiterlijk 14 dagen voor de regionale ledenvergadering aanmelden bij de secretaris. Deze aanmelding dient door tenminste 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden ondersteund te worden. Dit mogen ook digitale handtekeningen zijn.

Wilt u de virtuele RLV bijwonen, dan moet u zich wel eerst aanmelden. Dat kan tot uiterlijk 17 maart via onze aanmeldpagina.

Na aanmelding krijgt u een link met daarbij nadere instructies toegestuurd. Echt moeilijk is het niet om Zoom te gebruiken, maar in de instructies staan ook de spelregels voor de vergadering, bijvoorbeeld om te voorkomen dat iedereen door elkaar heen gaat praten.
NB we willen ook een proefsessie met Zoom organiseren zodat iedereen vast kan testen of het bij haar/hem thuis werkt. Details volgend tzt.

Naast de link en de instructies krijgt u dan ook de notulen van de RLV 2020 toegezonden. Deze notulen worden ook gepubliceerd op onze website.