Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Twente

header2


Hieronder vindt u de uitnodiging voor de komende RLV en tevens de verschillende verslagen

UITNODIGING

voor de 52ste Regionale Ledenvergadering van VOEKS Twente

op woensdag 21 maart 2018  van 14 tot 16 uur in restaurant “Kampkuiper” te Harbrinkhoek

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 1. Herdenking van overleden leden en partners
 1. Notulen van de vorige vergadering en verslag secretaris en activiteiten coördinator over 2017
 1. Verslag regiocoördinator welzijnswerk over 2017
 1. Verslag penningmeester over 2017
 1. Verslag kascommissie financiële administratie 2017
 1. Verkiezing nieuwe leden kascommissie
 1. Verkiezing welzijnscoördinator, activiteitencoördinator en voorzitter
 1. Rondvraag
 1. Presentatie door de afgevaardigden van het Dagelijks Bestuur
 1. Sluiting

 

 OPROEP

Tijdens de 52ste Regionale Ledenvergadering van VOEKS Twente, die wordt gehouden op 21 maart 2018 in restaurant “Kampkuiper” te Harbrinkhoek,  treden de volgende bestuursleden af: Jannie Leussink, coördinator Welzijnswerk, Hans Freiboth, coördinator Activiteiten, en Henk Plasman, Voorzitter van de regio. Genoemde bestuursleden stellen zich herkiesbaar. Jannie Leussink uitsluitend voor een overgangsperiode totdat een nieuwe coördinator is gevonden en is ingewerkt.

Tegenkandidaten voor de functie van Welzijnscoördinator, Activiteitencoördinator en Voorzitter worden hierbij aangemoedigd zich te kandideren en dat kan tot uiterlijk veertien dagen vóór aanvang van de Ledenvergadering bij de Secretaris van onze Regio, mevrouw Gerie Vietje [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.].

Voeks regio Twente

Notulen regionale ledenvergadering op 15 maart 2017 in Harbrinkshoek.

__________________________________________________________________________________

1. Opening en mededelingen

De voorzitter begint met een welkomswoord en enkele mededelingen:

Hij  heet de aanwezigen welkom, met name de aanwezige leden van verdienste, t.w. Ans en Joop Meijer, Karel Dokter, Jan Sizoo, Henk Susebeek, en de vertegenwoordigers van het  Dagelijks Bestuur van VOEKS,  de heren Albert Don en Job Kok.

Een extra woord van welkom voor mevrouw Binie van der Meulen, onze nieuwe contactpersoon welzijnswerk in de regio Grafschaft Bentheim en Münsterland.

Bericht van verhindering is gekomen van de heer en mevrouw Vietje , mw. Lamberts, fam. Hendriksen, hr. Grob, fam. Den Toom en mw. Plasman.

De voorzitter maakt het programma van de vergadering bekend. Na het officiële deel van de algemene ledenvergadering is er een korte pauze waarna de heren Don en Kok het woord zullen voeren.

Er wordt een oproep gedaan aan de leden om de Algemen Ledenvergadering van VOEKS bij te wonen die op 6 april a.s. om 13.30 uur wordt gehouden in het hoofdkantoor van de NAM in Assen.

De voorzitter wijst er nog op dat het gebruikelijke voorlezen van de respectievelijke verslagen van de Secretaris, de Penningmeester, de Coördinator welzijnswerk en de Comissaris activiteiten, is vervangen door een korte inleiding door het betreffende bestuurslid. De verslagen liggen ter inzage in de zaal.

De vergadering wordt geopend om 14.10 uur.

 1. 2. Herdenking overleden leden en partners

De 9 leden en partners die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen worden met een minuut stilte herdacht :

De heer Walle, de heer Simons, de heer Van der Gragt, mevrouw Pieters-Komen, de heer Meijer, Mevrouw Roodselaar-van der Hoven, mevrouw Greiner-Diepgrond, mevrouw Lange-Post, Mevrouw Geerts-Verhoeven.

 1. 3. Verslag secretaris en verslag RLV 2016, en verslag Coördinator activiteiten

De secretaris leidt het verslag over 2016 in en laat weten dat de ledenadministratie van VOEKS Twente in de loop van 2017 zal worden gekoppeld aan de centrale ledenadministratie in Den Haag. Een plan daarvoor zal binnenkort worden gepresenteerd aan het Bestuur.

Het verslag van de secretaris over 2016  wordt zonder vragen goedgekeurd.

Er zijn geen vragen over het  verslag van de RLV 2016. Het verslag wordt goedgekeurd.

De Coördinator Activiteiten leidt zijn verslag in.

Hij doet een dringende oproep aan de leden om zich altijd zo vroeg mogelijk op te geven voor uitjes en andere activiteiten.

 1. 4. Verslag regiocoördinator welzijnswerk

De coördinator leest een deel van het verslag voor. Zij wijst erop dat er twee nieuwe welzijnswerkers zijn begonnen: de dames Frets en Van der Meulen.

Verder zal er op 9 november 2017 een workshop voor de welzijnswerkers worden gehouden onder leiding van Gepke Keizer, onderwerp: Humor in het vrijwilligerswerk.

 1. 5. Verslag penningmeester

Het financiële verslag 2016 en het budget  2017 zijn in de zaal uitgedeeld. De penningmeester geeft uitleg. Er zijn geen vragen.

 1. 6. Verslag kascommissie

De kascontrole is uitgevoerd door  Karel Dokter en Wim te Kiefte, de laatste in verband met vakantie van Teun den Toom.  Karel laat weten dat de boeken en de kas in orde zijn en adviseert de vergadering het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. De aanwezigen geven hun akkoord.

 1. 7. Verkiezing nieuwe leden kascommissie

Wim te Kiefte blijft aan als lid; Annie Sijmons wordt lid en Erica Menting meldt zich aan als reserve-lid.

8. Verkiezing Secretaris

Ursel Kriekjes treedt reglementair af als secretaris en is in verband met haar verhuizing niet herkiesbaar.

Gerie Vietje heeft zich bereid verklaard de functie op zich te willen nemen. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld.  Het bestuur stelt daarom voor om Gerie te benoemen. Gerie is niet aanwezig in verband met vakantie.

Er komen opmerkingen uit de zaal dat de kandidaatstelling en de verkiezing niet volgens de geldende statuten is verlopen. Het Bestuur erkent dit en zal een volgende keer de regels beter naleven.

De zaal gaat accoord met de benoeming van Gerie Vietje als secretaris.

Ursel wordt hartelijk bedankt voor haar inspanningen in de afgelopen jaren voor VOEKS Twente en als blijk van waardering ontvangt zij uit handen van Robin het boek ‘Twente, mens en landschap’ door Willem Wilmink. Dit gebaar wordt zeer gewaardeerd.

9.  Rondvraag en sluiting vergadering

Er zijn geen vragen.

De vergadering wordt gesloten om 15.10  uur.

Pauze

Presentatie Albert Don

Albert Don geeft een presentatie over het welzijnswerk binnen Voeks, nu en in de toekomst.

Almere, 19 mei 2017

U.J.J. Kriekjes  - secretaris

Jaarverslag Secretaris 2017 VOEKS regio Twente

In 2017 vergaderde het bestuur van VOEKS regio Twente  5 maal, te weten op 6 maart,  20    juni,  8 augustus, 3 oktober en 5 december.

Na afloop van de laatste vergadering vond, zoals gebruikelijk, een lunch plaats met de leden van verdienste van deze regio.

De voorzitter woonde 3 Hoofdbestuursvergaderingen van VOEKS in Den Haag, Rijswijk en Amsterdam bij. Hij was verder aanwezig bij 1 vergadering in Den Haag van de commissie Welzijn en 6 maal bij besprekingen die ten doel hadden nieuwe bestuursleden te werven voor  de regio Apeldoorn en Arnhem. Bovendien modereerde hij een workshop met redactieleden en kopijschrijvers uit de regio’s betreffende het blad Voeksnieuws, waaraan ook de activiteitencoördinator van onze regio deelnam.

De penningmeester  was op 14  november aanwezig bij de BAC (Budget Advies Commissie) vergadering.

De secretaris en de kandidaat secretaris waren aanwezig bij een informatiebijeenkomst op 23 februari in Amersfoort over het uitrollen van het nieuwe landelijke systeem voor de ledenadministratie. In Juni is het nieuwe systeem in gebruik genomen in de regio Twente

en het werkt prima.

De coordinator Welzijnswerk was op 24 oktober aanwezig bij een bijeenkomst van nieuwe contactpersonen in Den Haag en woonde op  29 maart en 1 november een bijeenkomst bij van Regionale coördinatoren in Amersfoort.

De activiteitencoördinator nam deel aan de in Maarsen gehouden landelijke bijeenkomst van de activiteitencommissie.

Het voltallige bestuur van onze regio nam deel aan een interregionaal overleg in Beekbergen met Apeldoorn en Arnhem dat was georganiseerd door het nieuwe bestuur van de regio Apeldoorn. Het doel van dit overleg was het uitwisselen van ervaringen en ideeën.

Op  15 maart 2017 vond de regionale ledenvergadering plaats in Harbrinkhoek.

Ursel Kriekjes treedt af als secretaris i.v.m. verhuizing naar Almere. Het bestuur stelt voor

om Gerie Vietje te benoemen als secretaris. De zaal gaat hiermee akkoord.

In 2017 werden weer 12 wandelingen door diverse leden uitgezet, het geheel werd

gecoördineerd door Joop Meijer. De belangstelling voor de wandelingen blijft onveranderd

groot. In totaal namen  240  personen deel. Het gemiddelde aantal deelnemers per wandeling bedroeg 20 personen. M.i.v. 1 januari 2018 heeft Roel Schokker de coördinatie van de wandelingen overgenomen  van Joop Meijer.

Naast de wandelingen waren er in 2017 12 activiteiten waaronder de eerder genoemde regionale ledenvergadering. De activiteiten variërend van lezingen tot excursies werden onverminderd  goed bezocht. Het jaarlijkse hoogtepunt is telkens weer het sfeervolle en gezellige kerstdiner dat ook dit jaar in het restaurant Kampkuiper in Harbrinkhoek werd gehouden. In totaal namen 384 personen deel.

Tenslotte het ledenbestand. In 2017 overleden  8  leden. 3 leden hebben het lidmaatschap opgezegd, 4 leden zijn verhuisd naar een andere regio en 4 leden zijn uit een andere regio

gekomen.  Er meldden zich  11   nieuwe leden aan.

Het aantal leden en partners bedroeg op 31 december 2017:  304

 

Jaarverslag activiteiten 2017

Voeks Twente startte in 2017 met de jaarlijkse terugkomende Nieuwjaarsbijeenkomst en bowlen in het Wapen van Delden en RLV. In april hadden wij een lunch bij het Hof van Twente, gevolgd door een rondleiding in het Oranjemuseum-Diepenheim.  De bustocht in mei naar het Open lucht museum te Arnhem werd door de deelnemers zeer gewaardeerd. Voor de oud-Shell employees was het bezoek aan het Klompen Atelier van Martin Dijkman een verrassing. Op ludieke wijze gaf hij ons een prachtige demonstratie van het ambacht als klompenmaker. Zelfs  werden in de winkel klompen verkocht met de Shellschelp erop. De zandsculpturen en de lunch bij het kasteel  Warmelo was voortreffelijk mede door het prachtige weer. Ons jaarlijkse terugkerende BBQ  evenement , deze keer gehouden in het bosgelegen restaurant “Florilympha”, was heel prettig. De pret werd niet bedorven ondanks wij vóór de BBQ in natte banken hadden gezeten.  Het hoogtepunt van de activiteiten in 2017 wil ik naar voren brengen het bezoek aan de glasblazerij Hot Marks in Ootmarsum. Zijn demonstratie en vooral uitleg  van het glasblazen werd met zeer veel humor door deze Engelsman gedaan. Het was een lust om dit te mogen meemaken. Het bezoek aan het Marius van Dokkum museum was een fijne afsluiting van die middag. De lezing van Henk Plasman in oktober over communicatie heeft ons geleerd  om daar altijd veel aandacht aan te besteden. De lezing over Willem Wilmink, een maand later, was zeer interessant.  Velen kregen na de lezing een andere kijk op het leven van hem. Als afsluiting van het activiteitenjaar was het voortreffelijke (met hoofdletters) kerstdiner bij ons ”home”  restaurant Kampkuiper. De zaal was in een prachtige kerstsfeer gehuld. De tafels waren op een voortreffelijke wijze gedekt. De kwaliteit van het diner en de bediening werd door alle aanwezigen zeer gewaardeerd. Al met al een aanrader om er weer heen te gaan.

Aantal deelnemers is tussen 17 en 41 met een gemiddelde van 32.

 

JAARVERSLAG  over het jaar  2017 van het VOEKS WELZIJNSWERK in de REGIO TWENTE.

In de regio Twente werd het welzijnswerk in 2017 verricht door de volgende contactpersonen:

Mw. Ria van der Arend -v/d Velden                                                Enschede en omgeving

Dhr. Perry van der Arend                                                                   Idem.

Mw. Anneke Bartels - Schrage                                                          Almelo en omgeving

Mw. Anne Bruns – Hogt                                                                     Denekamp en omgeving

Mw. Benty Feunekes – Spruijt                                                          Enschede en omgeving

Mw. Martha Frets – Siersma                                                             Nijverdal en omgeving

Mw. Carole Gray – Paye                                                                     Oldenzaal, Borne, Delden

DHR. Robin Gray                                                                                  Deurningen  en omgeving

Mw. Ines Goeting – te Winkel                                                           Ommen en omgeving

Mw. Etty de Koning – Roelofs                                                            Markelo en omgeving

Mw. Bini van der Meulen – Heida                                                     Bad Bentheim, Uelsen en

                                                                                                                 omgeving

Mw. Jannie Leussink – Heusinkveld                                                  Winterswijk, Aalten, Neede

Mw. Ali Schokker – Soepenberg                                                        Hardenberg en omgeving

Dhr. Roel Schokker                                                                               Idem.

Mw. Kitty Sizoo – Stanhope                                                                Hengelo en omgeving

Mw. Ineke Telle – Looyen                                                                    Ruurlo en omgeving

ALGEMEEN.

Met ingang van 15 maart 2017 is Mw. Bini van der Meulen – Heida uit Uelsen als contactpersoon aangesteld voor Bad Bentheim en omgeving. Zij neemt de werkzaamheden over van Mw. Tappie Boot – Tempel. Wij danken Mw. Boot voor haar inzet voor het welzijnswerk en heten Mw. Van der Meulen van harte welkom.

In 2017 zijn er geen contactpersonen die in aanmerking kwamen voor de Gouden Roos/Pen.

Op 24 oktober hebben Mw. Van der Meulen en ondergetekende deelgenomen aan de bijeenkomst voor nieuwe contactpersonen in Den Haag.

Na het informatieve ochtendprogramma werd een bezoek gebracht aan het automuseum Looman in Wassenaar. Een zeer geslaagde dag.

Ook dit jaar is het schrijven en versturen van verjaardagskaarten aan de leden weer verzorgd door Mw. Annie Sijmons, waarvoor hartelijk dank.

WERKZAAMHEDEN VAN DE CONTACTPERSONEN.

In het afgelopen jaar werden er  minder bezoeken gebracht dan in het voorafgaande jaar.  Twee contactpersonen kregen nl. zelf een ongeluk en daardoor kwam hun werk even op een laag pitje te staan.

Er werden in het afgelopen jaar 72 bezoeken afgelegd aan leden die ouder waren dan 80 jaar of aan mensen die daar behoefte aan hadden.

In totaal is daar 1532 km. voor gereden  en is er voor een bedrag aan 582,13 euro uitgeven aan attenties. In dit bedrag zijn ook de attenties verwerkt die met kerst zijn uitgegeven aan leden van wie de contactpersonen op de hoogte was dat zij  een moeilijk jaar achter de rug hadden.

Aan 6 leden die in het afgelopen jaar 75 jaar werden , is het glas met de bekende Voeksgravure overhandigd.

Ook heeft de contactpersoon aan alle leden vanaf 80 jaar een Kerst- en Oud

 en Nieuwjaarskaart verzonden.

Op 11 mei woonden de contactpersonen de werkvergadering bij waar over het reilen en zeilen van het werk als contactpersoon  werd  gesproken.

Op 5 oktober werd voor de contactpersonen de workshop over “Rouw, hoezo, ik ben vrijwilliger” gehouden, aangeboden door  bureau Simulcura o.l.v. Mw. Desiree Helmond. 

Beide bijeenkomsten werden gehouden bij Kampkuiper in Harbrinkshoek en  afgesloten met een heerlijke lunch.

In 2017 zijn er 8 leden of partners overleden. Indien hiervan tijdig bericht werd ontvangen en het lid of partner regelmatig op bijeenkomsten aanwezig was, werd de uitvaart bijgewoond.            

Door de coordinator werd aan de nabestaanden een condoleancekaart verzonden.

WERZAAMHEDEN COORDINATOR WELZIJNSWERK.

Naast de contacten met- en de bezoeken aan de contactpersonen waren er de volgende

werkzaamheden:

29 maart: landelijke vergadering van de regio coordinatoren in Amersfoort,

24 oktober: dag voor de nieuwe contactpersoenen in Den Haag,

01 november : landelijke vergadering van de regio coordinatoren in Amersfoort.

Tevens woonde de coordinator de bestuursvergaderingen bij.

Neede, maart 2018                                                                 Harbrinkshoek, 21 maart 2018.

J.Leussink-Heusinkveld, coordinator welzijnswerk Voeks, regio Twente.