Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Twente

header2


Regionale Ledenvergadering op 20 maart.

Het bestuur nodigt u uit op woensdag 20 maart 2019 voor de Regionale Ledenvergadering

die gehouden zal worden in café-restaurant Kampkuiper, Almeloseweg 113, 7615NA Almelo

(Harbrinkhoek). Aanvang 14.00 uur

Jannie Leussink, Coördinator Welzijn treedt af en is niet herkiesbaar.

Ruud Huisman heeft zich verkiesbaar gesteld voor de functie Coördinator Welzijn.

Tegenkandidaten voor de functie van Coördinator Welzijn kunnen zich tot uiterlijk

veertien dagen vóór de ledenvergadering opgeven bij de Secretaris van onze Regio

(zie colofon).

De agenda en de jaarverslagen zullen één week voor de vergadering op onze Website

worden gepubliceerd.

Namens het Voeks HB zullen aanwezig zijn de heer Albert Don, coördinator welzijn en de heer Theo Eyckenschild, secretaris.

53ste Regionale Ledenvergadering VOEKS Twente  op woensdag 20 maart 2019.

AGENDA

 1. Opening en mededelingen
 1. Herdenking van overleden leden en partners
 1. Notulen van de vorige vergadering gehouden op 21 maart 2018
 1. Verslag secretaris en activiteitencoördinator over 2018
 1. Verslag coördinator welzijnswerk over 2018
 1. Verslag penningmeester over 2018
 1. Verslag kascommissie over financiële administratie 2018
 1. Verkiezing nieuwe leden kascommissie
 1. Verkiezing welzijnscoördinator
 1. Afscheid van contactpersonen
 1. Rondvraag

Harbrinkhoek, woensdag 20 maart 2019.

 

Voeks Regio Twente

Notulen regionale ledenvergadering op 21 maart 2018 in Harbrinkhoek

1.Opening en mededelingen

We kijken eerst naar een collage van afbeeldingen van Marius van Dokkum.

De voorzitter begint met een woord van welkom en enkele mededelingen:

Hij heet de aanwezigen welkom, met name de aanwezige leden van verdienste, t.w.

Ans en Joop Meijer, Karel Dokter, Jan Sizoo en de vertegenwoordigers van het

Dagelijks Bestuur van VOEKS, de heren Albert Don en Job Kok.

Bericht van verhindering is ontvangen van Ali en Roel Schokker, Benty Feunekes,

Brord en Ines Goeting, de heer Kuipers en Margreet en Hoekon Danoesastro.

De voorzitter maakt het programma van de vergadering bekend. Na het officiële

deel van de algemene ledenvergadering is er een korte pauze waarna de heren

Kok en Don het woord zullen voeren.

De jaarverslagen van de secretaris, activiteitencoördinator en de

welzijnscoördinator worden tijdens de vergadering niet voorgelezen, deze zijn

te lezen op de website .

De vergadering wordt geopend om 14.10 uur

 1. Herdenking van overleden leden en partners

De 8 leden en partners die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen worden met een

minuut stilte herdacht:

De heer J. Bosman, mevrouw M. Blaauwgeers-Bosch, mevrouw S.H.F. Reuling-Bulens,

Mevrouw H. Dalenoord, de heer J. de Jong, de heer R. van Amstel,

de heer P. Stachelhausen, de heer Ir. P.E. Botje.

 1. Notulen RLV 15 maart 2017 en verslag secretaris over 2017

Er zijn geen vragen over de notulen en deze worden goedgekeurd.

Over het jaarverslag, dat ter inzage op de website geplaatst is, zijn geen vragen.

De secretaris deelt haar ervaringen van haar eerste jaar met de leden.

 1. Verslag regio-coördinator welzijnswerk over 2017

De coördinator doet een dringende oproep voor een nieuwe coördinator welzijn.

Zij deelt mee dat 2018 haar laatste jaar als coördinator wordt.

De sfeer onderling is goed. De regio Twente is verdeeld in 13 rayons en telt 15 CP-ers.

 1. Verslag penningmeester over 2017

Het financiële verslag 2017 en het budget 2018 zijn in de zaal uitgedeeld.

De penningmeester geeft uitleg. Er zijn geen vragen

 1. Verslag kascommissie

De kascontrole is uitgevoerd door Wim te Kiefte en Annie Sijmons. Zij laten weten dat

de boeken en de kas in orde zijn en adviseren de vergadering het bestuur décharge te

verlenen voor het gevoerde financieel beleid. De aanwezigen geven hun akkoord.

 1. Verkiezing nieuwe leden kascommissie

Wim te Kiefte treedt reglementair als lid; Annie Sijmons blijft aan als lid en Erica Menting

wordt lid.   Gerrit Vietje meldt zich aan als reserve-lid.

 1. Verkiezing welzijnscoördinator, activiteitencoördinator en voorzitter

Mevrouw Jannie Leussink-Heusinkveld, de heer Hans Freiboth en de heer Henk Plasman treden reglementair af als welzijnscoördinator, activiteitencoördinator en voorzitter. Mevrouw Jannie Leussink stelt zich nog voor 1 jaar herkiesbaar en Hans Freiboth en Henk Plasman stellen zich verkiesbaar voor een volgende periode.

Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld en het bestuur stelt daarom voor om Jannie

te benoemen voor 1 jaar en Henk en Hans voor  3 jaar

De zaal gaat akkoord met de benoemingen.

De voorzitter bedankt de heer Joop Meijer voor de jarenlange coördinatie van de wandelingen en reikt een oorkonde uit.

De heer Roel Schokker heeft zich bereid verklaard de coördinatie van de wandelingen

over te nemen.

 1. Rondvraag

Ans Meijer vraagt wie Roel Schokker waarneemt tijdens zijn ziekte.

Hans Freiboth laat weten dat hij dit gaat doen.

Verder geen vragen

De vergadering wordt gesloten om 13.50 uur

Pauze

Presentatie Albert Don en Job Kok

 

 

Jaarverslag Secretaris 2018 VOEKS Regio Twente

In 2018 vergaderde het bestuur van VOEKS regio Twente  5 maal, te weten op

5 februari, 3 april, 4 september, 30 oktober en 28 november.

Na afloop van de laatste vergadering vond, zoals gebruikelijk, een lunch plaats met de leden van verdienste van deze regio.

De voorzitter woonde  4  Hoofdbestuursvergaderingen van VOEKS bij in Den Haag, Amsterdam en Assen. Verder nam hij deel aan een werkbespreking over Voeksnieuws en een bespreking van de werkgroep  welzijnswerk, beide in Den Haag. Daarnaast modereerde hij  workshops welzijnswerk  in de regio Twente en Apeldoorn.

De penningmeester, de secretaris en de activiteitencoördinator hebben geen vergaderingen buiten de regio bijgewoond.

Door de activiteitencoördinator werden 11 activiteiten georganiseerd.  De 12e

activiteit, de bustocht naar Doesburg, ging niet door i.v.m. te weinig aantal deelnemers.

De coördinator welzijnswerk woonde op 28 maart en 14 november de landelijke vergadering van Regionale Coördinatoren in Amersfoort bij.

De werkvergadering van de contactpersonen was op 12 april in Harbrinkhoek

En de jaarlijkse workshop was op 8 november met als onderwerp:

‘Welzijnswerk, een nieuw impuls’

Op 21 maart 2018 vond de regionale ledenvergadering plaats in Harbrinkhoek.

De voorzitter Henk Plasman en de activiteitencoördinator Hans Freiboth

traden statutair af maar werden met algemene stemmen herkozen.

De welzijnscoördinator Jannie Leussink-Heusinkveld trad eveneens statutair

af en is met algemene stemmen voor 1 jaar herkozen.

De voorzitter overhandigt de heer Joop Meijer een oorkonde voor zijn

jarenlange inzet voor het coördineren van de wandelingen.

In 2018 werden weer 12 wandelingen door diverse leden uitgezet, het geheel werd gecoördineerd door Roel Schokker.

Tenslotte het ledenbestand.

In 2018 overleden 13 leden/partners, er meldden zich 14 nieuwe leden aan

en 8 leden kwamen over uit een andere regio.

3 Leden zijn verhuisd buiten de regio.

Het aantal leden met partner bedroeg 31 december 2018: 297

Secretaris                                                                              Goor, 12 maart 2019

Gerie Vietje-Bakker

 

Jaarverslag activiteiten 2018 van Voeks regio Twente.

In het jaar 2018 heeft onze regio elke maand een activiteit gehad, behalve in de maand juni. Deze activiteit, een busreis naar Doesburg , kreeg  te weinig deelnemers  n.l. 11 personen.

Het jaar begon met de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst, waar 27 leden elkaar de allerbeste wensen voor het 2018 wensten en verder in een gezellige sfeer met elkaar babbelden.

De lezing in februari door de heer Reijers, onderwerp “de Hondsrug”, was uiterst leerzaam. Hierbij waren aanwezig 36 personen.  

De R.L.V. in maart, bezocht door 37 personen, werd op een uitermate goede wijze door onze voorzitter geleid. Vele onderwerpen kwamen in een prettige  sfeer ter sprake . De heren van het  Voeks-hoofdbestuur  Albert Don en Job Kok gaven een presentatie over Voeks.

Het bowlen in april werd door 21 deelnemers bezocht. Na het enthousiaste spel door de aanwezigen gedaan, werd vervolgd door het heerlijke koud- en warm buffet met ter afsluiting  een heerlijke  ijsbuffet.

In mei was een bustocht naar Doesburg gepland. Door een te kleine opkomst van 11 personen ging deze activiteit niet door.

Het bezoek in juni aan de Buffalo Farm Twente in Denekamp was een groot succes. Vele soorten mozzarella ’s werden door de 26 deelnemers met enthousiasme geproefd met daarbij een goede uitleg  door de eigenares over de bereidingswijze.

De Syrische kerk in Glane werd in juli door 31 personen bezocht. Pater Said Cakici gaf op goede en interessante wijze  uitleg  over het functioneren en de historie van deze kerk.

In augustus startte de activiteit met een lunch in de Oranjerie in Ruurlo, waarna de 33 aanwezigen een rondleiding  in het museum kregen, onder begeleiding van een gids.

In september was het jaarlijkse BBQ dat nu in restaurant Maatveld gehouden werd. Na gezellig met elkaar koffie gedronken te hebben was er gelegenheid om te kegelen of widget golf te spelen. Hierna gingen de 27 deelnemers zich enthousiast richten op het heerlijke  BBQ-buffet, waarbij het vlees door een kok werd bereid.

Een zeer interessante lezing  in oktober was gefocust op Shell´s spectaculaire Floating Liquid Natural Gas (“FLNG”) project in Australië en de Prelude . Dit werd gepresenteerd door onze leden de heren Gert Landeweerd en John Hooftman. De 37 belangstellende kregen veel gegevens te verwerken.

De lezing in november genaamd “scatologie” , gegeven op een humoristisch wijze door de heer Berghout, werd met zeer veel enthousiasme door de 30 belangstellenden beluisterd.

De kerstlunch, al vele jaren gehouden in ons sfeervol restaurant Kampkuiper, werd op een uitmuntende wijze door Michon  en haar collega’s voor ons geserveerd. De kwaliteit van het menu was uitstekend. Dit is dan ook de reden dat het bestuur graag in deze locatie de kerstlunch houdt.

Wat een extra dementie gaf aan deze lunch, was het optreden van Annie met het uitspreken van een toepasselijk gedicht. Ook Marie Thérèse was van de partij met het voordragen en zingen van het lied “Het spijt me, John Lennon van Robert Long. Ook de aanwezige, het zangkoor “De Schorre Kraaien,” zongen naar hartenlust mee.  

 Aan de 11 activiteiten deden 350 personen aan mee met een gemiddeld van 32.

 

JAARVERSLAG WELZIJNSWERK VOEKS REGIO TWENTE OVER HET JAAR 2018.

CONTACTPERSONEN IN 2018.

Hieronder volgen de namen en het rayon van de contactpersonen die in 2018 het welzijnswerk voor hun rekening namen:

Mevr.  Anneke  Bartels-Schrage                                                Almelo en omstreken

Dhr.     Roel        Schokker                                                            Hardenberg e.o.

Mevr.   Ali           Schokker-Soepenberg                                     idem.

Mevr.   Anne      Bruns-Hogt                                                        Denekamp  e.o.

Mevr.  Kitty        Sizoo-Stanhope                                                 Hengelo e.o.

Dhr.     Robin.     Gray                                                                    Oldenzaal  en Borne e.o.

Mevr.  Carole     Gray-Pye                                                             idem.

Mevr.  Jannie      Leussink-Heusinkveld                                      Winterswijk en Neede e.o.

Mevr.  Ineke       Telle-Looyen                                                      Ruurlo e.o.

Mevr.  Ines          Goeting-te Winkel                                           Ommen en Nijverdal e.o.

Mevr.  Martha    Frets-Siersma                                                    Dalfsen e.o.

Mevr.  Benty       Feunekes-Spruijt                                              Enschede e.o.

Dhr.     Perry       van der Arend                                                    Enschede e.o.

Mevr.  Ria           v.d.Arend- van der Velden                               idem

Mevr.  Etty         de Koning-Roelofs                                             Rijssen en Markelo e.o.

Mevr.  Bini          v.d.Meulen-Heida                                             Bad Bentheim en het Duitse

                                                                                                           Grensgebied.

OVERZICHT WERKZAAMHEDEN VAN DE CONTACTPERSONEN.

Het welzijnswerk werd met aandacht en inzet gedaan. Helaas hadden dit jaar meerdere contactpersonen zelf te kampen met hun gezondheid en moesten daarom bezoeken noodgedwongen afgezegd worden .

Het aantal bezochte leden bedroeg 68.

In totaal werden daar dit jaar 1370 kilometers voor gereden en werd 599,90 euro uitgegeven aan attenties.

De 8 leden die in 2018 de leeftijd van 75 jaar bereikten werden, als zij daar prijs op stelden, eveneens bezocht en kregen het gegraveerde “Voeksglas” aangeboden.

Ook gingen de contactpersonen in de kerstperiode met een attentie op bezoek bij leden die een moeilijk jaar achter de rug hadden.  De leeftijd was daarbij niet van belang.

Leden, ouder dan 80 jaar, ontvingen van hun contactpersoon een kerstkaart.

VERGADERINGEN.

De werkvergadering  van de contactpersonen vond plaats op 12 april op de locatie restaurant Kampkuiper in Harbrinkhoek.

Na de bespreking over ons werk als contactpersoon  en de onderlinge uitwisseling van ideeën, genoten we gezamenlijk van de lunch.

Op 8 november was er in de ochtend een workshop georganiseerd met als onderwerp: “Welzijnswerk, een nieuw impuls” onder leiding van dhr. Henk Plasman.

12 contactpersonen namen hieraan deel.

In werkgroepjes werden vragen beantwoord en konden suggesties gegeven worden.

Een geslaagde bijeenkomst die werd afgesloten met een lunch.

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN.

In dit jaar hebben 4 contactpersonen te kennen gegeven hun werk vanwege leeftijd en om persoonlijke redenen te willen beeindigen.

Dit zijn de dames: Anne Bruns-Hogt, Ines Goeting-te Winkel, Kitty Sizoo -Stanhope en Ineke Telle-Looyen. Zij hebben het werk als contactpersoon lange tijd en met inzet gedaan.

Ook de coördinator Welzijnswerk, mevr. Jannie Leussink-Heusinkveld heeft tijdens de ALV van dit jaar medegedeeld met haar werkzaamheden te willen stoppen met ingang van de ALV in 2019.

OVERZICHT WERKZAAMHEDEN VAN DE COÖRDINATOR.

Gezien de boven genoemde wijzigingen  in het bestand van de contactpersonen en de vacature voor een coördinator,  is er veel tijd besteed aan het vinden van nieuwe personen die de taak over willen nemen.

Hiervoor zijn twee extra vergaderingen gehouden met de penningmeester, dhr. Gray, dhr. Freiboth en de secretaris Mevr. Vietje.  Aan leden en hun partners in de leeftijd tussen 55- en 72 jaar zijn brieven verzonden met het verzoek om te reageren op de vacature voor het coördinatorschap.

De coördinator bezocht, vergezeld van een bestuurslid, de leden die positief reageerden met als resultaat dat dhr. Ruud Huisman uit Dedemsvaart voorgedragen kon worden als de nieuwe coördinator.

In de vacature voor het rayon van mevr. Sizoo-Stanhope kon worden voorzien door dhr. en mevr. Schokker-Soepenberg omdat zij verhuisd waren vanuit Duitsland naar Borne.

Wel is hierdoor een vacature ontstaan voor het rayon Hardenberg e.o. Aan de invulling van deze vacature wordt gewerkt.

Het rayon Ruurlo e.o van mevr. Telle-Looyen wordt overgenomen door mevr. Leussink-Heusinkveld.

Het rayon Denekamp e.o. van mevr. Bruns-Hogt wordt opgeheven. De twee te bezoeken leden worden toegevoegd aan het rayon van dhr. en mevr. Schokker ( 1 lid) en dhr. Gray en mevr. Gray  (1lid).

Aan de opvolging voor het rayon van mevr. Goeting-te Winkel wordt nog gewerkt.

Op 28 maart en 14 november woonde de coördinator de landelijke vergadering van  Regionale Coördinatoren  in Amersfoort bij.

Zij nam eveneens deel aan de vergadering van ons eigen bestuur. (5)

Zoals u al gehoord hebt overleden in 2018 13 leden of hun partner. Indien tijdig bericht werd ontvangen en het lid of de partner regelmatig op de bijeenkomsten aanwezig was, werd de uitvaart bijgewoond. Anders werd aan de nabestaanden door de coördinator een condoleancekaart gestuurd.

De verjaardagskaarten voor leden van 75 jaar en ouder werden ook dit jaar geschreven en verstuurd door mevr. Annie Sijmons-Goldenbeld, in samenwerking met de coördinator.

Coördinator Welzijnswerk,                                               Neede, 12 maart 2019.

Jannie Leussink-Heusinkveld.