Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Leiden

voorzitter

Bestuursmededelingen, documenten en nieuwsbrieven

In de rechterkolom ziet u een index naar recente bestuursmededelingen, en documenten
(Oudere mededelingen vindt u het archief)

Als u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief, dan kan dat op deze pagina.

De (concept) notulen van de Regionale Ledenvergadering 2020 vindt u via MijnVoeks onder Voeks documenten, Regio Leiden, secretariaat in de map RLV 2020.

De ledenvergadering werd wederom bijzonder goed bezocht door meer dan 50 leden. De vergadering werd afgsloten door een presentatie van Anton Barendregt over de werking van broeikasgassen.

Zowel de presentatie van Anton Barendregt als de presentatie van het Voeks DB (als onderdeel van de agenda van de RLV) zijn te vinden via MijnVoeks onder het tabblad "Voeks documenten" (Regio Leiden).

De agenda luidde als volgt:

1.   Opening

2.   Mededelingen

3.   Notulen vorige ledenvergadering

4.   Jaarstukken;

a.   Algemeen jaarverslag

b.   Financiën

i.   Jaarstukken penningmeester 2019

ii.   Kascommissie

iii.  Décharge penningmeester/bestuur

c.   Goedkeuring jaarverslag

d.   Herdenking overledenen

5.   Nieuwe samenstelling kascommissie

6.   Voor 2020

a.   Plannen 2020

b.   Begroting 2020

7.   Benoeming nieuwe secretaris

8.   Mededelingen van het VOEKS Dagelijks Bestuur

9.   Rondvraag

10.  Sluiting