Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Leiden

voorzitter

De agenda luidde als volgt:

1.   Opening

2.   Mededelingen

3.   Notulen vorige ledenvergadering

4.   Jaarstukken;

a.   Algemeen jaarverslag

b.   Financiën

i.   Jaarstukken penningmeester 2019

ii.   Kascommissie

iii.  Décharge penningmeester/bestuur

c.   Goedkeuring jaarverslag

d.   Herdenking overledenen

5.   Nieuwe samenstelling kascommissie

6.   Voor 2020

a.   Plannen 2020

b.   Begroting 2020

7.   Benoeming nieuwe secretaris

8.   Mededelingen van het VOEKS Dagelijks Bestuur

9.   Rondvraag

10.  Sluiting