banner 5 2 1200px rounded v2


Berichten van het Verantwoordingsorgaan (VO) van de Stichting Shell Pensioenfonds.

Op 2 juli heeft de overlegvergadering met het Bestuur plaatsgevonden, opnieuw via beeldbellen. Hierbij werd afscheid genomen van Jenny Tutein Nolthenius en Marjan Timmermans als voorzitter en secretaris. Via deze weg willen wij hen nogmaals bedanken voor hun inzet en kennis in de afgelopen jaren.

De dekkingsgraad schommelt de afgelopen tijd rond de 105%, waardoor de beleidsdekkingsgraad eind juni naar 112% is gegaan. Afgelopen tijd is er op de financiële markten een verbetering opgetreden ten opzichte van het eerste kwartaal, maar ‘verhoogde dijkbewaking’ blijft noodzakelijk.

Afgelopen periode zijn twee  adviesaanvragen behandeld: de eerste adviesaanvraag  over voorgenomen wijzigingen van de Abtn met betrekking tot de sleutelhouder interne audit en vernieuwd beleid inzake verantwoord beleggen. Abtn is de actuariële en bedrijfstechnische nota die centrale criteria aangeeft op basis waarvan het (financieel) beleid van een pensioenfonds wordt gevoerd. En verder een adviesaanvraag  over de profielschets van een vierde lid van de Raad van Toezicht. Op beide adviesaanvragen heeft het VO positief advies gegeven

Het zal u bekend zijn dat er een Pensioenakkoord is overeengekomen tussen sociale partners en het kabinet. Mogelijk betekent dit voor SSPF dat dit fonds in de toekomst hard gesloten zal worden, maar besluitvorming moet nog plaats gaan vinden. Dat houdt in dat opbouw in dit fonds voor de actieven, de huidige werknemers van Shell, dan niet meer mogelijk zal zijn.

Het Pensioenakkoord laat het toe dat pensioenfondsen niet hoeven ‘invaren’, als ze kunnen onderbouwen dat dit zou leiden tot onevenredig nadeel voor belanghebbenden. SSPF mag dan blijven bestaan met behoud van de opgebouwde rechten en aanspraken, alsook van de sponsorgarantie, wat voor het VO heel belangrijk is. Hierover vindt de komende periode nader onderzoek plaats. Definitieve besluitvorming over ‘invaren’ moet nog plaatsvinden.

Het Bestuur zal op korte termijn concretiseren welke rol, en op welk moment, het heeft te spelen bij implementatie van het Pensioenakkoord. Het VO is toegezegd zo veel mogelijk meegenomen te worden in dat proces.

In de komende maanden zal de drie-jaarlijkse ALM (Asset and Liability Management) studie plaatsvinden. Daarbij wordt fundamenteel gekeken naar de beleggingsovertuigingen (investment beliefs) en risicohouding. Hierbij wordt, waar mogelijk, ook rekening gehouden met de mogelijke invulling van het Pensioenakkoord en de consequenties hiervan voor SSPF. Ook het VO wordt in dit proces betrokken, en een eerste bijeenkomst voor het VO  daarvoor heeft plaatsgevonden op 3 juli en de komende tijd zullen er nog een aantal workshops plaatsvinden.

Namens het Verantwoordingsorgaan,

Jan Lunenborg, secretaris