Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 11 februari vond de jaarlijkse Regionale Ledenvergadering plaats. Ook dit jaar weer een tegenvallende opkomst, slechts 26 aanwezigen. Afgevaardigden namens het dagelijkse bestuur van de landelijke Voeks waren dit keer Tim van Kooten en Cees Schipper.
De vergadering zelf verliep zoals altijd weer voorspoedig: het verslag van de vorige RLV werd zonder commentaar vastgesteld. T.a.v. het jaarverslag werd stilgestaan bij het al jaren afnemende ledental en de vergrijzing van het ledenbestand. Positief was de toename van het aantal welzijnswerkers.
Daarna een uitgebreide toelichting op de jaarrekening door de penningmeester Henk Schadenberg, waarna kascommissielid Paul Ankerman de bevindingen van de controle van de boeken ten gehore bracht. Ook dit keer werden er geen onregelmatigheden geconstateerd en hij stelde de vergadering dan ook voor de penningmeester decharge te verlenen, waarna decharge voor het hele bestuur volgde. De begroting voor 2014 gaf ook geen aanleiding tot uitgebreid commentaar.
Na benoeming van de kascommissie voor 2014 kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Drie leden waren volgens rooster aftredend, waarvan Hans Holsboer zich niet herkiesbaar stelde. In zijn plaats als coördinator activiteiten werd E.J. (Evert) Pater verkozen. Voorzitter Jac Eekhof  bedankte Hans voor zijn inzet over de afgelopen periode, waarbij ook zijn echtgenote Nanette werd betrokken. Een fles met inhoud en een boeket werd daarbij aangeboden.

P1010086P1010090

Klik HIER voor meer foto's

Hans van Berkel zette vervolgens Johan Noordanus in het zonnetje vanwege zijn 10-jarig jubileum als welzijnwerker en overhandigde hem de daarbij behorende pen.
Jac Eekhof vervolgde met een uiteenzetting van de plannen voor de viering van het 60-jarig jubileum op 10 juni. Daarbij zal een bezoek worden gebracht aan het Nationaal Park De Veluwezoom te Rheden en museumcomplex Bronbeek in Arnhem.
Alvorens de vergadering door de voorzitter werd gesloten kreeg DB-afgevaardigde Tim van Kooten het woord. Hij bracht de aanwezigen op de hoogte van de ontwikkelingen bij het pensioenfonds, met name dekkingsgraad en de komende verandering op organisatorisch gebied. Daarnaast lopen er activiteiten die verband houden met de toekomst van Voeks; dit naar aanleiding van een door een werkgroep verrichte studie.
De bijeenkomst werd na de lunch afgesloten door een presentatie van ons regiolid Fred Nijkerk die ons zijn kennis overbracht over ‘3000 jaar tennis’. Daar kwamen voor velen zeer onverwachte aspecten en feiten aan het licht. Een resumé van de voordracht vindt u hier.