Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell"

Regio Het Sticht

Op dinsdag 12 april kwamen 28 toehoorders af op de lezing van Kees de Groot, getiteld “Klimaatverandering en hoe er mee om te gaan”. Kees de Groot heeft uitgebreid studie gemaakt van de vele rapporten, die samen de onderbouwing vormen van het concept van “Global Warming veroorzaakt door menselijk toedoen”. Aan de hand van een aantal kritische analyses van de door het IPCC gebruikte informatie liet Kees zien, dat naar zijn mening ook geheel andere conclusies kunnen worden getrokken. Daarbij refereerde hij ook diverse keren naar de visie van Salomon Kroonenberg, onder andere vastgelegd in dienst boek “De menselijke maat”.

In zijn dankwoord namens de geboeid toehorende aanwezigen gaf Jac Eekhof aan verrast te zijn door de totaal andere kijk op klimaat verandering en nog te worstelen met hoe dit te plaatsen binnen de huidige benadering van ”Global Warming”.
Het Sticht VN6 2016 Kees de Groot geeft uitlegHet Sticht VN6 2016 Grote interesse voor lezing Kees de Groot

Het Stiicht VN6 2016 Kees de Groot ontvangt teken vann dank van Jac Eekhof

Meer foto's: Foto's lezing Kees de Groot

Dinsdagmiddag 8 maart gaf Rob Louwe (voormalig Shell arts) een lezing over de eerste en tegelijk de laatste reis van het VOC schip "Batavia". Een dertigtal belangstellende leden luisterden geboeid naar dit interessante, maar soms ook schokkende verhaal.

Het eerste deel van de lezing betrof de reis van het nieuw gebouwde VOC-schip "Batavia", dat op weg naar Nederlands Indië in 1629 verging voor de kust van West-Australië. Aan de hand van geschriften is bekend gebleven, hoe de schipbreukelingen hebben moeten en kunnen overleven . Een klein aantal schipbreukelingen zag kans met een sloep Indië te bereiken en hulp te halen. Intussen braken onder de achtergebleven schipbreukelingen muiterij en twisten uit, veelal uitmondend in moordpartijen. Toen de hulp vanuit Batavia arriveerde werd nabij de plaats van de schipbreuk eerst een volledige rechtbank opgezet en werden vonnissen voltrokken.

Het tweede deel van de lezing betrof het vinden van het wrak van de Batavia in 1963 en de gevolgen hiervan in en voor West-Australië. Dit gebied heeft met de vondst van het wrak en alles wat bewaard gebleven is een stuk geschiedenis zichtbaar gekregen.

Na afloop van zijn lezing werd Rob door Jac Eekhof, namens de aanwezige leden, bedankt voor de interessante en uitvoerig gedocumenteerde presentatie.

Het Sticht VN5 2016 Veel belangstellende leden in afwachting van de lezing Rob LouweHet Sticht VN5 2016 Rob Louwe in gesprek met 2 geinteresseerden

Het Sticht VN5 2016 Voorzitter Jac Eekhof dankt Rob Louwe

Op dinsdag 9 februari vond de jaarlijkse Regionale Ledenvergadering plaats. De opkomst was met 32 aanwezigen redelijk te noemen. Afgevaardigden namens het dagelijks bestuur van de landelijke Voeks waren Piet Hein Deiters en Cees Schipper.

De vergadering verliep voorspoedig: Het verslag van de vorige RLV werd zonder commentaar vastgesteld. Aan de hand van een historisch overzicht liet George Reman zien, dat de trend van voortschrijdende afname van het ledenaantal zich doorzet maar dat de verdere vergrijzing, om nog niet begrepen redenen, tot staan lijkt te komen. In 2015 waren niet alle posities van contactpersonen voor het welzijnswerk bezet, maar inmiddels zijn een aantal hiaten weer uitstekend opgevuld.

Vervolgens gaf de penningmeester, Henk Schadenberg, zoals te doen gebruikelijk een gedetailleerde toelichting op de jaarrekening. Cees de Jongh rapporteerde namens de kascommissie dat, na diepgaand onderzoek, geen onregelmatigheden konden worden geconstateerd. Hij stelde de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, waarop vervolgens ook decharge voor het gehele bestuur volgde. De begroting voor 2016 gaf ook al weinig aanleiding tot vragen.

Voor de kascommissie 2016 werden de leden en reserve moeiteloos gevonden. De bestuurssamenstelling blijft in 2016 ongewijzigd, maar tijdens de RLV volgende jaar zal de penningmeester, Henk Schadenberg, aftreden. Hij zal niet herkiesbaar zijn, dus nodigt het bestuur nu reeds leden uit, die deze functie zouden willen overnemen, zich te melden.

Tot slot kregen DB-afgevaardigden het woord. Cees Schipper gaf een overzicht van een aantal zaken, waar de diverse commissies uit het hoofdbestuur zich mee bezig houden.

Piet Hein Deiters, naast lid van het hoofdbestuur van Voeks ook vertegenwoordiger pensioengerechtigden in het bestuur van het Pensioenfonds gaf een overzicht van de veranderingen in “pensioenland” en een impressie van de stand van zaken bij het SHELL Pensioenfonds.

Vervolgens sloot de voorzitter, onder dank zegging aan Cees en Piet Hein de vergadering.

Na de lunch werd de bijeenkomst afgesloten door een presentatie door Evert Pater. Met de naam Champ’Aubert, onze vaste plaats van samenkomst als startpunt in de geschiedenis, leidde hij ons op verrassende wijze, aan de hand van uitgestalde tableaus, lang diverse veldslagen en andere gebeurtenissen uit de Napoleontische tijd.

Het Sticht VN4 Anneke Weitzel 30 jr Welzijnswerk toegesproken door Cees SchipperHet Sticht VN4 Evert Pater vertelt over veldslagen NapoleonHet Sticht VN4 Evert Pater bouwt een tableau op. Periode Napoleon

Op dinsdag 12 januari vond onze eerste activiteit van 2016 plaats, de nieuwjaarsbijeenkomst. In onze stamlocatie Champ’Aubert te Driebergen kwamen ruim 30 regioleden en partners bijeen om elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Een goede opkomst en evenals vorige jaren waren er gelukkig weer een aantal nieuwe gezichten waar te nemen. Onder het genot van een drankje ( de bitterballen komen volgend jaar weer terug) werden de laatste ontwikkelingen en wetenswaardigheden met elkaar gedeeld. Na een korte toespraak van onze vicevoorzitter George Reman werd op het nieuwe jaar getoast. Al met al weer een goed begin van het nieuwe verenigingsjaar.

Het Sticht VN3 2016 Nieuwjaarsbijeenkomst 1Het Sticht VN3 2016 Nieuwjaarsbijeenkomst Vice voorzitter George Reman

Meer foto's

De omgeving en restaurant Robert waren als vanouds feeëriek verlicht, opmaat voor een gezellig kerstdiner. Verwelkomd met een glaasje werden oude contacten aangehaald en nieuwe gemaakt. Het menu was, zoals we gewend zijn, uitstekend en de stemming zat er goed in, mede door de toespraken van onze “hofleveranciers” Trudy en Henk Fijn van Draat en “zoon” Jac Eekhof. Het ging van “geheime” documenten van de “Bataafsche” in Indië uit 1922, “shoppen” in de Lidl tot het Noorse mythische heldendicht “de Edda”. De avond werd afgesloten met een “petit grand dessert” en koffie in de serre, weer een geslaagd Kerstdiner.

P1030219P1030225

Meer foto's kerstdiner

Terugblik Lezing De Canon van Utrecht

Dinsdag 13 oktober waren 27 belangstellenden afgekomen op de lezing van emeritus hoogleraar Anne Doedens over de Canon van Utrecht. In vogelvlucht werden we meegenomen langs de grenzen van de provincie en kriskras door de tijd langs voor velen onbekende monumenten en schilderijen om historische gebeurtenissen te illustreren. Het Sticht kwam voor velen hierdoor in een breder perspectief te staan.

Het Sticht VN 1 2016 Lezing Anne Doedens Canon van UtrechtHet Sticht VN1 2016 Lezing Anne Doedens Canon van Utrecht nabespreking