banner 5 2 1200px rounded v2


Voeks Agenda

Download als een iCal bestand
Uitnodiging Regio Leiden ledenvergadering
Woensdag, 19. Februari 2020, 14:00

Als Voeks lid in de regio Leiden wordt u hierbij uitgenodigd voor de regionale ledenvergadering, die zal plaatsvinden op woensdag 19 februari 2020 in het Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest. Er is een kopje koffie (o.i.d.) vanaf 13.30 u; de vergadering begint om 14.00u. 

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen vorige ledenvergadering
 4. Jaarstukken;
  1. Algemeen jaarverslag
  2. Financiën
   1. Jaarstukken penningmeester 2019
   2. Kascommissie
   3. Décharge penningmeester/bestuur
  3. Goedkeuring jaarverslag
  4. Herdenking overledenen
 5. Nieuwe samenstelling kascommissie
 6. Voor 2020
  1. Plannen 2020
  2. Begroting 2020
 7. Benoeming nieuwe secretaris
 8. Mededelingen van het VOEKS Dagelijks Bestuur
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
 • Toelichting bij agendapunten 3 en 4: De relevante documenten staan in “MijnVoeks”:
  www.voeks.nl -> Voor de leden-> MijnVoeks-> inloggen-> Voeks documenten -> Regio Leiden-> RLV2020.
 • Toelichting bij agendapunt 7: Aftredend is volgens het rooster: de secretaris, de heer L.A. Bijl. Hij is reglementair niet herkiesbaar. Het is het bestuur een genoegen de heer J.C.J. Gesink (Han) voor te stellen als kandidaat voor deze functie. Conform het VOEKS Huishoudelijk Reglement kunnen eventuele tegenkandidaten tot 31 januari schriftelijk ingediend worden bij de secretaris, vergezeld van tien ondersteunende handtekeningen.
 • Lezing: Na het formele deel van de vergadering is er een drankje en volgt om 16.00u een presentatie door Anton Barendrecht over: CO2 en het klimaat”. U kent Anton wellicht van de interessante artikelen die hij regelmatig schrijft voor Voeksnieuws.
 • Expositie: Voor en na vergadering is er gelegenheid om een mini-expositie te bekijken, die gerelateerd is aan het onderwerp van de lezing.
 • Dinerclub: Voor de geïnteresseerden wordt het programma vanaf ongeveer 17.30u voortgezet met een diner bij restaurant De Jonker, op loopafstand van het Dorpscentrum. De kosten van het diner zijn € 37,-. Deelname dient van tevoren opgegeven te worden, door betaling aan de regiopenningmeester (NL52ABNA0426300947), onder vermelding van ‘Diner februari’. Wie niet in de gelegenheid is de ledenvergadering bij te wonen is toch welkom bij het diner.